ประกาศศูนย์ปฏิบัติการมาตรการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทย เรื่องการกำหนดรายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางที่อนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรสำหรับบุคคลประเภท (๑๓)

ประกาศศูนย์ปฏิบัติการมาตรการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทย เรื่องการกำหนดรายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางที่อนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรสำหรับบุคคลประเภท (๑๓)

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ต.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ส.ค. 2565

| 18,497 view

ประกาศศูนย์ปฏิบัติการมาตรการการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศ
เรื่อง การกำหนดรายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางที่อนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
สำหรับบุคคลประเภท (๑๓)
--------------------------------------

ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19) ที่ ๑๗/๒๕๖๔เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ กาหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการ การเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศ (ศปก.กต.) อนุมัติประเทศและพื้นที่ที่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรสำหรับบุคคลประเภท (๑๓) "ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจควบคู่กับความมั่นคงด้านสาธารณสุขตามแผนการเปิดประเทศของรัฐบาล" ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข และการเสนอของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะหัวหน้า ศปก.กต. จึงประกาศรายชื่อประเทศ และพื้นที่ต้นทางสาหรับบุคคลประเภท (๑๓) ที่ผู้เดินทางจากประเทศและพื้นที่ดังกล่าวได้รับอนุญาต ให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

       ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


         (นายธานี ทองภักดี)
         ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
         หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการมาตรการการเดินทางเข้าออกประเทศ
         และการดูแลคนไทยในต่างประเทศ

เอกสารประกอบ

ประกาศ_ฉบับลงนาม.pdf
รายชื่อประเทศ_(แนบประกาศ).pdf