โครงการคัดเลือกและพัฒนานักศึกษาฝึกงานอย่างเป็นระบบ (MFA Internship Program) ประจำปี 2567

โครงการคัดเลือกและพัฒนานักศึกษาฝึกงานอย่างเป็นระบบ (MFA Internship Program) ประจำปี 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ธ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 พ.ค. 2567

| 62,134 view

MFA Internship Program 2024

  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการคัดเลือกและพัฒนานักศึกษาฝึกงานอย่างเป็นระบบ (MFA Internship Program) ประจำปี 2567 ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อได้ที่เอกสารประกอบด้านล่าง

 

  • ที่ตั้งของหน่วยงาน

        - กองกลาง / กองบรรณสารและห้องสมุด / กรมพิธีการทูต / กรมยุโรป / กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ / กรมสารนิเทศ / กรมองค์การระหว่างประเทศ / กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ / กรมอาเซียน

        -กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

 

        - 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

        - (เข้าทางด้านถนนพระราม 6)

 

        - กรมการกงสุล

        - 123 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

 

        - สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ (ชั้น 7) / กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (ชั้น 8)

        - 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ฝั่งทิศใต้

        - ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

เอกสารประกอบ

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ_เรื่อง_รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ.pdf
รายละเอียดโครงการ_MFA_Internship_Program_2024.pdf
ร่างกำหนดการโครงการฯ.pdf