พิธีลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราซึ่งกันและกันสำหรับการพำนักระยะสั้นแก่ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการ

พิธีลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราซึ่งกันและกันสำหรับการพำนักระยะสั้นแก่ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการ

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ก.ย. 2566

| 9,670 view

เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายตีแยรี มาตู เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ได้ลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราซึ่งกันและกันสำหรับการพำนักระยะสั้นแก่ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการ โดยมีผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเข้าร่วม

ความตกลงนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนการเยือนทางราชการและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยจะเป็นการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับหนังสือเดินทางราชการที่มีอายุใช้ได้และออกให้นับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในการเดินทางเข้า แวะผ่าน และพำนักอยู่ในดินแดนที่กำหนดของอีกฝ่ายหนึ่ง สำหรับการพำนักอย่างต่อเนื่องหนึ่งครั้งหรือหลายครั้ง รวมระยะเวลาพำนักไม่เกิน ๙๐ วัน นอกจากนี้ การจัดทำความตกลงนี้ นับเป็นความสำเร็จในการผลักดันให้หนังสือเดินทางราชการของไทยได้รับการยอมรับและสามารถเดินทางเข้าไปยังประเทศต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องตรวจลงตรา

อนึ่ง ก่อนพิธีลงนาม เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสพ้นจากหน้าที่ โดยได้หารือเกี่ยวกับแผนการดำเนินความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส (ค.ศ. ๒๐๒๒-๒๐๒๔) เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ภายในปี ๒๕๖๗

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ