ไทย-นิวซีแลนด์เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูหลังโควิด-๑๙ ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสไทย-นิวซีแลนด์ ครั้งที่ ๑๒

ไทย-นิวซีแลนด์เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูหลังโควิด-๑๙ ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสไทย-นิวซีแลนด์ ครั้งที่ ๑๒

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 มิ.ย. 2565

| 2,166 view

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและการค้านิวซีแลนด์ เป็นประธานร่วมในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส ไทย-นิวซีแลนด์ ครั้งที่ ๑๒ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูหลังโควิด-๑๙ อย่างยั่งยืน และหารือแลกเปลี่ยนความเห็นต่อสถานการณ์และพัฒนาการที่สำคัญของภูมิภาค

เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนาย Mark Sinclair รองปลัดกลุ่มอเมริกาและเอเชีย กระทรวงการต่างประเทศและการค้านิวซีแลนด์ เป็นประธานร่วมในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior Officials’ Talks – SOTs) ไทย-นิวซีแลนด์ ครั้งที่ ๑๒ ในรูปแบบการประชุมทางไกล ซึ่งฝ่ายไทยมีวาระเป็นเจ้าภาพ

ทั้งสองฝ่ายหารือและแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองภายในและเศรษฐกิจของประเทศและแนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูประเทศหลังโควิด-๑๙ อย่างยั่งยืนในทุกมิติ โดยเฉพาะในสาขาที่สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว และแผนเศรษฐกิจ ๓๐ ปีของนิวซีแลนด์ อาทิ สาธารณสุข การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยีทางการเกษตรและโคนม และนวัตกรรมอาหาร รวมทั้งการเชื่อมโยงในระดับประชาชน โดยเพิ่มพูนความร่วมมือด้านการศึกษาและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งไทยยินดีที่นิวซีแลนด์จะเปิดประเทศเต็มรูปแบบในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นพัฒนาการเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญต่อภูมิภาค ครอบคลุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก (Indo-Pacific Economic Framework: IPEF) อาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงรวมทั้ง ACMECS สถานการณ์ในเมียนมาและยูเครน โดยนิวซีแลนด์ย้ำให้ความสำคัญต่ออาเซียน และสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปี ๒๕๖๕

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ