ทูตไทยเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้บริหารระดับสูงโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) / The Ambassador of Thailand to Kenya hosted luncheon in honour of the Executive Director of UNEP

ทูตไทยเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้บริหารระดับสูงโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) / The Ambassador of Thailand to Kenya hosted luncheon in honour of the Executive Director of UNEP

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 ก.ย. 2565

| 3,461 view

น.ส. ศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี และผู้แทนถาวรไทยประจำโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme – UNEP) เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นาง Inger Andersen ตำแหน่ง Executive Director  โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสนี้ ทูตไทยได้กล่าวต้อนรับนาง Andersen ในโอกาสที่จะเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อหารือกับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงาน UNEP ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ นอกจากนี้ ยังได้รับฟังการดำเนินงานของ UNEP ในการนำข้อมติ (resolution) อันเป็นผลลัพธ์จากการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติสมัยพิเศษ ครั้งที่ 5 (UNEA-5.2) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2565 ที่กรุงไนโรบี มาสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมทั้งมาตรการล่าสุดในการป้องกันโรคโควิด-19 ของสำนักงานสหประชาชาติ ณ กรุงไนโรบี ที่ได้ยกเลิกมาตรการข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับโควิด-19 นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้แลกเปลี่ยนแนวนโยบายของไทยในการส่งเสริมดูแลสิ่งแวดล้อม อาทิ การรับมือกับปัญหาขยะพลาสติก การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการนำนโยบาย Bio-Circular-Green Economic Model (BCG) มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

On 8 September 2022, Ms. Sasirit Tangulrat, the Ambassador of Thailand to Kenya and Permanent Representative to UNEP hosted luncheon at the Thai residence in honour of Ms. Inger Andersen, Executive Director of United Nations Environment Programme (UNEP) before Ms. Andersen departed for Thailand on her official visit to meet with her counterparts, including the Ministry of Natural Resources and Environment of Thailand, and the UNEP Regional Office for Asia and the Pacific in Bangkok. On this occasion, the Thai Ambassador welcomed Ms. Andersen and was briefed on the updated status of the implementation of the resolutions adopted at the resumed fifth session of the United Nations Environment Assembly (UNEA-5.2) held in Nairobi during 28 February – 2 March 2022 and the current COVID-19 restrictions at the United Nations Office at Nairobi (UNON).
In addition, the Thai Ambassador further exchanged views on the environmental policies of Thailand. She highlighted that the Thai government had always attached great importance to the environmental challenges such as plastic pollution, and climate change by implementing the Bio-Circular-Green Economic Model (BCG) in addressing the environmental crisis , which is in line with the principle of sustainable development.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ