การสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรอบความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้านไทย-อียู (PCA) ในหัวข้อ “ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้า”

การสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรอบความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้านไทย-อียู (PCA) ในหัวข้อ “ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้า”

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ก.ย. 2566

| 1,599 view

เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ กระทรวงการต่างประเทศและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ร่วมจัดการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรอบความตกลง PCA ไทย-อียู ในหัวข้อ “ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้า” โดยมีผู้เข้าร่วมจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาควิชาการรวมกว่า ๑๘๐ คน ทั้งเข้าร่วมด้วยตนเองและผ่านช่องทางออนไลน์ ส่วนใหญ่เป็นผู้แทนจากภาคเอกชน และมีการเข้าชมการสัมมนาฯ กว่า ๙๕๐ ครั้งภายในวันเดียวกัน

นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และ ดร.ภก. นิลสุวรรณ ลีลารัศมี รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกล่าวเปิดการสัมมนาฯ โดยมีผู้ร่วมอภิปรายจากหลากหลายภาคส่วน ได้แก่ อธิบดีกรมยุโรป รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการสำนักยุโรป กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และรองประธาน FTA Watch

ผู้ร่วมอภิปรายและผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายของความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับอียู ตลอดจนช่องทางในการใช้ PCA เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจกับอียูและประเทศสมาชิกอียู ผ่านการวิเคราะห์ข้อบทด้านเศรษฐกิจใน PCA และตัวอย่างในการใช้ PCA ผลักดันความร่วมมือกับอียูในประเด็นที่ฝ่ายไทยให้ความสำคัญ โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมสำหรับ FTA ไทย-อียู และมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ของอียูให้กับภาคเอกชนไทยอย่างทันท่วงที ซึ่งสะท้อนว่า PCA เป็นโอกาสในการขับเคลื่อนและยกระดับเศรษฐกิจไทย

PCA เป็นกรอบการดำเนินความร่วมมือในหลากหลายสาขาระหว่างไทยกับอียู รวมถึงเป็นแผนงานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเจรจา FTA ไทย-อียู โดยทั้งสองฝ่ายได้ลงนาม PCA เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ และอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายภายในเพื่อให้ PCA สามารถเริ่มมีผลบังคับใช้ภายในครึ่งแรกของปี ๒๕๖๗

อนึ่ง กระทรวงการต่างประเทศได้จัดการสัมมนากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ PCA ในครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๓ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PCA การสัมมนาฯ ทั้ง ๓ ครั้ง และบันทึกวิดีโอของการสัมมนาฯ ได้ที่เว็บไซต์ https://shorturl.at/hDEIQ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ