สรุปการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๓๐ น. ทาง Facebook Live กระทรวงการต่างประเทศ

สรุปการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๓๐ น. ทาง Facebook Live กระทรวงการต่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 ส.ค. 2565

| 10,151 view

สรุปการแถลงข่าวประจำสัปดาห์  
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๓๐ น.
ทาง Facebook Live กระทรวงการต่างประเทศ

 
๑. กปช.คกก.เพื่อความร่วมมือทวิภาคี (JC) ไทย - อินเดีย ครั้งที่ ๙ (๑๗ ส.ค. ๒๕๖๕)

 • รนรม./รมว.กต.และ ดร.สุพรหมณยัม ชัยศังกระ รมว.กต.อินเดีย เป็นประธานร่วม กปช.คกก.เพื่อความร่วมมือทวิภาคี (JC) ไทย - อินเดีย ครั้งที่ ๙ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 
           (๑) ด้านความมั่นคง สองฝ่ายเห็นพ้องกระชับความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคง และการขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงไซเบอร์
            (๒) ด้านเศรษฐกิจ สองฝ่ายยินดีที่การค้าทวิภาคีมีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง ๑๔.๙ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และจะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างภาคเอกชนสองฝ่าย
  ผ่านการจัด กปช. Joint Business Forum ครั้งที่ ๒ และแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกิจสตาร์ทอัปและยูนิคอร์น

            (๓) ด้านสังคม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว สองฝ่ายจะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างนักศึกษา ประชาชน และนักท่องเที่ยว
            (๔) ด้านความร่วมมือในภูมิภาค สองฝ่ายย้ำการร่วมมือกันในเวทีภูมิภาคและระดับโลก โดยเฉพาะภายใต้กลไกของอาเซียน และเร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงผ่านเวที BIMSTEC ที่ไทยเป็นประธาน (วาระปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖)
 • รนรม./รมว.กต.และ รมว.กต.อินเดียได้ลงนามในเอกสารผลลัพธ์ กปช. และเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจ ๒ ฉบับ ได้แก่ (๑) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยด้านการวิจัยทางการแพทย์ระหว่างสภาวิจัยทางการแพทย์แห่งอินเดีย (Indian Council of Medical Research) กับกรมการแพทย์ สธ. และ (๒) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการกระจายเสียงและแพร่ภาพระหว่างสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งอินเดีย (Prasar Bharati-พราสา ภารตี) กับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS)


๒. กปช.เจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ ๓ และ กปช.ที่เกี่ยวข้อง (๑๖ - ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๕)

 • SOM3 เป็น กปช.ครั้งสำคัญที่ประกอบด้วย กปช.ระดับต่าง ๆ จำนวนมากที่สุดถึง ๖๗ ครั้ง ครอบคลุม กปช.ของคณะทำงานเอเปค ๒๘ กลุ่ม และ กปช.ที่จัดขึ้น
  โดยเฉพาะเพื่อขับเคลื่อนประเด็นที่ไทยผลักดันในวาระที่ไทยเป็นเจ้าภาพเอเปค จะมีการจัดประชุมรัฐมนตรีเอเปค อีก ๔ สาขาในช่วงเวลาเดียวกัน ครอบคลุมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว สุขภาพ ความมั่นคงทางอาหาร และป่าไม้ โดยมีหัวข้อประชุมที่เน้นใช้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว หรือ Bio-Circular-Green (BCG) Green Economy ซึ่งเป็นแนวคิดหลักในการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย ทั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วม กปช.กว่า ๑,๘๐๐ คน และส่วนใหญ่จะเดินทางเข้าร่วม กปช.ที่ จ.เชียงใหม่ ในขณะที่บางส่วนจะเข้าร่วม กปช.ที่กรุงเทพฯ และทางออนไลน์
 • ทปช.ทั้งหมดจะมุ่งหน้าขับเคลื่อนผลลัพธ์ ๓ ข้อที่ไทยผลักดันในการเป็นเจ้าภาพฯ เพื่อปูทางไปสู่สัปดาห์ กปช.ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคในเดือน พ.ย.นี้ ประเด็นหารือสำคัญประกอบด้วย
  • (๑) สานต่อการหารือเพื่อนำประเด็นความตกลงเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก (FTAAP) มาหารือใหม่ในบริบทยุคหลังโควิด-๑๙ ซึ่งเป็นหนึ่งในผลลัพธ์ กปช.รัฐมนตรีการค้าเอเปคที่จัดขึ้นเมื่อเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา ในครั้งนี้ ทปช.จะหารือแนวทางการจัดทำแผนงานขับเคลื่อนประเด็น FTAAP ให้ต่อเนื่องและเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป
  • (๒) กปช.คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่ออำนวยความสะดวกและรื้อฟื้นการเดินทางข้ามพรมแดนในภูมิภาคอย่างปลอดภัยและไร้รอยต่อ หรือ APEC Safe Passage Taskforce ครั้งสุดท้าย เพื่อติดตามความคืบหน้าการนำข้อริเริ่มที่ได้รับความเห็นชอบแล้วไปปฏิบัติจริง รวมทั้งหารือแนวทางการเพิ่มความคล่องตัวของการเดินทางและการทำธุรกิจในภูมิภาคฯ เพื่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานการเดินทางที่พร้อมรับมือกับวิกกฤตใหม่ในอนาคต และ
  • (๓) การจัดทำเป้าหมายกรุงเทพเรื่องเศรษฐกิจ BCG ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่เขตเศรษฐกิจสมาชิกกำลังร่วมกันพิจารณาร่างเอกสาร ซึ่งตั้งเป้าจะเสนอเอกสารนี้ให้ ทปช.ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค รับรองในเดือน พ.ย. ซึ่ง กต.จะทยอยรายงานข่าวความคืบหน้าของผล กปช.เป็นระยะ ๆ
 • นอกจากนี้ จะมีการจัดเสวนาโต๊ะกลมเรื่องหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจ BCG (Roundtable on Partnership towards Sustainable Economic Growth through the BCG Economy Model) และการประชุมพิเศษเรื่องเป้าหมายกรุงเทพ เพื่อขับเคลื่อนวาระสำคัญนี้โดยเฉพาะ
 • กต.จะจัดกิจกรรม ๓ รายการ เพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในวันที่ ๒๖ ส.ค. ได้แก่
  • (๑) การเสวนาระดมสมอง APEC Media Focus Group ครั้งที่ ๖ หัวข้อ “Sustainable MSMEs, Women and Business” เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๓๐ น.
   ณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ม.เชียงใหม่
  • (๒) การเสวนาระดมสมอง APEC Media Focus Group ครั้งที่ ๗ หัวข้อ “ Connect. Balance” Building the Future of APEC through BCG Economy Model and Innovation เวลา ๑๕.๔๐ - ๑๗.๐๐ น. ที่ไอคอน สยาม ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมของ Techsauce Global Summit งานประชุมสัมมนาทางเทคโนโลยีและธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค
  • (๓) นิทรรศการ APEC2022 ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. ณ Promotion Area ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ ชั้น ๓
 • สามารถติดตามรับชมกิจกรรมทั้งหมดได้ทาง Facebook Live กระทรวงการต่างประเทศ และ APEC2022 Thailand

๓. กรมการกงสุลเปิดให้บริการทำหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป ณ เซ็นทรัล เวสต์เกต (เริ่ม ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๕)

 • สนง.หนังสือเดินทางฯ บางใหญ่ ที่เซ็นทรัล เวสต์เกต เปิดให้บริการทำหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ของวันเสาร์ โดยรับทั้งการวอล์คอินและจองคิวออนไลน์ จำกัด ๕๐๐ คิว/วัน
 • ให้บริการเฉพาะหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปและงดให้บริการเล่มด่วน
 • มีเครื่อง kiosk ซึ่งให้บริการเฉพาะผู้ทำหนังสือเดินทางที่มีอายุ ๒๐ ปีขึ้นไป และเคยมีหนังสือเดินทางแล้ว โดยต้องนำเล่มเดิมมาแสดงพร้อมบัตรประชาชน

๔. กิจกรรม 2022 TICA Scholarships เพื่อเปิดตัวเว็บไซต์ทุนการศึกษาและฝึกอบรมของ TICA
(๒๗ ส.ค. ๒๕๖๕)

 • กรมความร่วมมือ รปท. จะจัดกิจกรรม 2022 TICA Scholarships เพื่อเปิดตัวเว็บไซต์ tica-scholarships.com ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ในรูปแบบ live streaming บนเว็บไซต์ tica-scholarships.com
 • เว็บไซต์ tica-scholarships.com จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลทุนศึกษา และทุนฝึกอบรมต่าง ๆ ของกรมความร่วมมือ รปท. รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทของไทยในการดำเนินความร่วมมือเพื่อการพัฒนา รปท. ผ่านการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการแบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์ของไทยแก่ประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ เพื่อช่วยสนับสนุนให้ประเทศเหล่านั้นบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • กิจกรรมภายในงานจะประกอบด้วยการแบ่งปันประสบการณ์จากผู้ที่ได้รับทุนรัฐบาลไทยจากประเทศต่าง ๆ การแสดงนาฏศิลป์ไทย และการร่วมลุ้นรางวัลจาก
  กรมความร่วมมือ รปท.
 • สามารถลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้า ได้ทาง https://metag.pro/tica/ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [email protected] หรือ [email protected]

๕. รายการบันทึกสถานการณ์ และ MFA Update 

 • วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๕เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๘.๔๕ น. รายการ “บันทึกสถานการณ์” ทาง FM 5 (ภาษาไทย) สัมภาษณ์นายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ ออท. ณ
  กรุงมอสโก ในหัวข้อ “รัสเซียกับบทบาทในเอเปค” รับชมย้อนหลังได้ทาง youtube “MFA Thailand Channel”
 • วันศุกร์ที่ ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๕ - ๐๘.๒๐ น. รายการ “MFA Update” FM 0 (ภาษาอังกฤษ) จะสัมภาษณ์นายเสข วรรณเมธี ออท. ณ กรุงบรัสเซลล์ ในหัวข้อ "Thailand’s Economic and Investment Opportunities in the EU/Brussels" รับชมย้อนหลังได้ทาง youtube “MFA Thailand Channel”

๖. รายการเวทีความคิด

 • วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๕เวลา ๒๐.๓๐ - ๒๐.๕๘ น. รายการ “เวทีความคิด” ช่วงสายตรงจาก กต. จะสัมภาษณ์นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธ.กรมความร่วมมือ รว.ปท. ในหัวข้อ “ไทยในเวทีโลก ปี ๒๕๖๕: การเปิดตัวเว็บไซต์ TICA -Scholarship.com และการจัดงาน GSSD Expo (นิทรรศการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาใต้-ใต้)”รับฟังได้ทาง FM 5 หรือรับฟังย้อนหลังทาง youtube “MFA Thailand Channel”

๗. รายการ Spokesman Live!!!

 • วันศุกร์ที่ ๑๒ ส.ค. ๒๕๖๕เวลา ๒๐.๐๐-๒๐.๓๐ น. รายการคุยรอบโลกกับโฆษก กต. - Spokesman Live!!! จะสัมภาษณ์นักการทูตแรกเข้าอีก ๓ ท่าน คือ นายธนรัช ไชยชมภู นักการทูตปฏิบัติการ กรมสารนิเทศ น.ส.วรวรรณ วรเนตร นักการทูตปฏิบัติการ กรมเอเชียตะวันออก และ น.ส.วรัญญา ริดมัด นักการทูตปฏิบัติการ กรมเอเชียใต้ฯ ในหัวข้อ “คลื่นลูกใหม่วงการทูต อาชีพในฝันที่ไม่ไกลเกินเอื้อม ตอนที่ ๒” รับชมได้ที่ Facebook “กระทรวงการต่างประเทศ” และ “Saranrom Radio”

* * * * *

 

รับชมแถลงข่าวย้อนหลัง: https://fb.watch/eZz5a3EiRM/
คลิปแถลงข่าว: ช่อง Youtube “MFA Thailand Channel”: https://www.youtube.com/user/mfathailand

 

กองการสื่อมวลชน
กรมสารนิเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ