สรุปการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น.

สรุปการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น.

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 ธ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 ธ.ค. 2565

| 8,089 view

สรุปการแถลงข่าวประจำสัปดาห์

วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกรมสารนิเทศ และทาง Facebook live กระทรวงการต่างประเทศ

 

๑. สอท./สกญ. และชุมชนไทยในต่างประเทศจัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

 • สอท./สกญ. ไทยทั่วโลก โดยเอกอัครราชทูต กงสุลใหญ่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทีมประเทศไทย ตลอดจนชุมชนคนไทยต่างพร้อมใจจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และจิตตภาวนาถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อให้ทรงหายจากอาการ พระประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ในเร็ววัน ซึ่ง สอท./สกญ. ทั่วโลกได้จัดการลงนามถวายพระพร ณ ที่ทำการ สอท./สกญ. ทั้งนี้ ชาวไทยในต่างประเทศที่ไม่สะดวกในการเดินทางสามารถร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ได้ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th/
 • สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเคยดำรงตำแหน่ง ออท. ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย เมื่อปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเลขานุการเอก คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐฯ เมื่อปี ๒๕๔๘-๒๕๔๙ ตลอดจนทรงริเริ่มข้อกำหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) สำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิง ซึ่งได้ถูกนำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกันของประเทศสมาชิกสหประชาชาติ ส่งผลดีต่อผู้ต้องขังหญิงอย่างเป็นรูปธรรม

Special prayers for HRH Princess Bajrakitiyabha Narendiradebyavati Kromluangrajasarinisiribajra Mahavajrarajadhita

 • RTEs, RTCGs, and Thai communities over the world held special prayers to express love and moral support for HRH Princess Bajrakitiyabha Narendiradebyavati Kromluangrajasarinisiribajra Mahavajrarajadhita, wishing HRH a speedy recovery and excellent health.

 

๒. กรมการกงสุลมอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน

 • กรมการกงสุลขอมอบของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๖ ให้แก่ประชาชน ดังนี้

      ๑. บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ (ฟรี) ตั้งแต่วันที่ ๓ - ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๖ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ณ กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ และ สนง.หนังสือเดินทางชั่วคราวภูเก็ต และเชียงใหม่ สำหรับประชาชนที่มาขอรับบริการนิติกรณ์เอกสารเฉพาะเอกสารทะเบียนราษฎร ๓๐ ประเภท ได้แก่ สูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น ให้บริการคนละ ๑ เอกสาร โดย “เจ้าของ” ต้องยื่นขอรับบริการด้วยตัวเองเท่านั้น

      ๒. บริการรถทะเบียนเคลื่อนที่ของ กทม. (Bangkok Mobile Service) ตั้งแต่วันที่ ๓ - ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๖ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ณ ลานจอดรถ กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ บริการคัดสำเนาเอกสาร (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ข้อมูลทะเบียนบ้าน ข้อมูลสูติบัตรและข้อมูลมรณบัตร บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน

      ๓. บริการทำหนังสือเดินทางได้รับเล่มภายในวันเดียว (จำนวน ๑๐๐ คิว/วัน) ตั้งแต่วันที่ ๓ - ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๖ (ยกเว้นวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และยกเว้นวันหยุดราชการ) ต้องรับบริการก่อนเวลา ๑๑.๓๐ น. เท่านั้น ณ สนง. หนังสือเดินทาง ทุกแห่ง (walk in) รับเล่มหนังสือเดินทาง เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ ที่เดียว โดยมีค่าธรรมเนียม ดังนี้

 • หนังสือเดินทาง เล่ม ๕ ปี ค่าธรรมเนียม ๑,๐๐๐ บาท (จากปกติ ๓,๐๐๐ บาท)
 • หนังสือเดินทาง เล่ม ๑๐ ปี ค่าธรรมเนียม ๑,๕๐๐ บาท (จากปกติ ๓,๕๐๐ บาท)

      ทั้งนี้ ผู้ที่ขอทำบริการหนังสือเดินทางเพื่อรับเล่มในวันเดียว ๑๐๐ คนแรกจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมเร่งด่วน ๒,๐๐๐ บาท

      ๔. บริการทำหนังสือเดินทางวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตลอดปี ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. (ยกเว้นวันเสาร์ - วันอาทิตย์ ที่เป็นวันหยุดยาว) ณ สนง. หนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน (MBK center) และบางใหญ่ (Central Plaza West Gate)

      ๕. บริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ (กงสุลสัญจร) ให้บริการในพื้นที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศ ตลอดปี ๒๕๖๖ (โปรดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละเดือน)

 • สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการกงสุลได้ที่เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ของกรมการกงสุลและแอพพลิเคชั่น Thai Consular ทั้งนี้ พี่น้องประชาชนที่เดินทางไปต่างประเทศควรโหลดแอพพลิเคชั่นนี้ไว้ใช้ประโยชน์

New Year Presents from the Consular Affairs Dept.

 • The Dept. of Consular Affairs joins the celebration of the festive season by offering more accessibilities to consular services, including free legalization services, as New Year presents to Thai people.
 • For more information, please visit DCA website, FB page, and the “Thai Consular” mobile application.

 

๓. การหารืออย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมา (๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๕)

 • รนรม./รมว.กต. เป็นเจ้าภาพการหารืออย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมา ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่มี กปช. ทวิภาคีไทย – เมียนมา ที่กรุงเทพฯ โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วย รมว.กต. กัมพูชา รมว.กต.สปป.ลาว รมว.กต.เมียนมา รมช.กต.เวียดนาม
 • การหารือครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบกว่าหนึ่งปีที่รัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมากับรัฐมนตรีเหล่านี้ได้หารือกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่ทางการทูตสำหรับการหารืออย่างตรงไปตรงมาและสร้างสรรค์ และให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ที่เน้นการปฏิบัติได้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับประเทศเพื่อนบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว
 • การหารือครั้งนี้เป็นการหารืออย่างไม่เป็นทางการแบบปลายเปิด จึงไม่มีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้า และไม่มีเอกสารผลลัพธ์การประชุม บรรยากาศของการประชุมเป็นไปด้วยดี โดยได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและได้รับฟังข้อมูลจากฝ่ายเมียนมา รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับหนทางในการหาทางออกเพื่อกลับสู่สภาวะปกติในเมียนมา โดยให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกเรื่องความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและหนทางอื่น ๆ ที่จะสนับสนุนการปฏิบัติตามฉันทามติห้าข้อ
 • กปช. ครั้งนี้สนับสนุนการดำเนินการของอาเซียนในการหาทางออกต่อสถานการณ์ในเมียนมาและสอดคล้องกับข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ ๒๖๖๙ ว่าด้วยสถานการณ์ในเมียนมา (๑๒ ประเทศสมาชิก UNSC สนับสนุนรับรองข้อมติ และ ๓ ประเทศงดออกเสียง) ซึ่งสนับสนุนบทบาทของอาเซียนในการหาทางออกสำหรับสถานการณ์ในเมียนมา รวมทั้งความเป็นแกนกลางของอาเซียนและสนับสนุนให้ทุกประเทศมีปฏิสัมพันธ์กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อคืนความปกติสุขให้เมียนมา
 • ไทยสนับสนุนบทบาทของกัมพูชาในฐานะประธานอาเซียน และอินโดนีเซียในฐานะประธานอาเซียนปีถัดไปเพื่อสานต่อการดำเนินงานของกัมพูชา

 

The Informal Consultation on the situation in Myanmar (22 Dec 2022)

 • DPM/FM hosted a ministerial Informal Consultation on the situation in Myanmar on the sidelines of Thai-Myanmar bilateral talks in Bangkok. In attendance were the FMs of Cambodia, Lao PDR and Myanmar, as well as DFM of Vietnam.
 • The Non-ASEAN consultation was the first time in more than one year that FMs had a face-to-face discussion with Myanmar. The parties had open, and constructive, and pragmatic engagement, focusing especially on humanitarian assistance provided to those affected by the situation.
 • The meeting was meaningful with FMs engaging in free-flow and proactive discussions. It was also an opportunity for Myanmar to inform other FMs of the ongoing complexity and the intention to return the situation to normal.
 • Thailand appreciates the role of Cambodia as the ASEAN Chair and will support Indonesia as the next Chair of ASEAN. We truly appreciate all efforts undertaken by ASEAN or other countries that will bring about political solution and will bring the situation back to normal for the Myanmar people.
 • Regarding the recently adopted UNSC Resolution on Myanmar (S/RES/2669), with 12 countries in support of the UNSC Resolution and 3 in abstention, we view the effort taken by Thailand and other countries yesterday as complementing to the UNSC Resolution. The UNSC Resolution also talked about ASEAN centrality and the role of ASEAN to help address the situation, and it encouraged engagement with all concerned parties in order to bring the situation back to normal.

 

๔. แผ่นดินไหวบริเวณทางชายฝั่งตอนเหนือของแคลิฟอร์เนีย สหรัฐฯ (๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๕)

 • ตามที่ได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด ๖.๔ ริกเตอร์ บริเวณทางชายฝั่งตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนีย ผู้ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อ สกญ. ณ นครลอสแอนเจลิส ผ่านช่องทางดังนี้
  • เฟซบุ๊ค: Royal Thai Consulate-General Los Angeles
  • อีเมล: [email protected]
  • สายด่วน: ๓๒๓๕๘๐๔๒๒๒

6.4-Magnitude Earthquake in California (20 Dec 2022)

 • For Thai nationals and families, in case of emergency, please contact RTCG LA via:
  • FB: Royal Thai Consulate-General Los Angeles
  • Email: [email protected]
  • Hotline: 3235804222

 

รับชมแถลงข่าวย้อนหลัง: https://fb.watch/hAXpMJdNus/

คลิปแถลงข่าว: ช่อง Youtube “MFA Thailand Channel”: https://www.youtube.com/user/mfathailand

 

*   *   *   *   *

 

กองการสื่อมวลชน

กรมสารนิเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

pwp_ประกอบการแถลงข่าว_23_ธค_65.pdf