ประกาศผลผู้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศผลผู้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 ก.ย. 2566

| 26,808 view

เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อพิจารณาตัดสินผู้ได้รับพระราชทานรางวัลประจำปี ๒๕๖๖

ผลการตัดสินผู้ได้รับเลือกเป็นผู้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้แก่ ดร. ดิลีป คูมาร์ ทิมมาปปา (Dr. Dileep Kumar THIMMAPPA) จากสาธารณรัฐอินเดีย โดยพิจารณาจากผลงานที่มีความโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จนเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ดร. ทิมมาปปา เป็นผู้นำพยาบาลที่โดดเด่นด้วยวิสัยทัศน์ ความมุ่งมั่น และความทุ่มเทในการพัฒนาวิชาชีพและภารกิจของสภาการพยาบาลอินเดียอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๔๙ ปี ส่งผลให้การศึกษาและการบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในอินเดียมีความก้าวหน้าเป็นลำดับ ส่งผลดีต่อสุขภาพของประชาชนในวงกว้าง

มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดตั้งขึ้นในวโรกาส ๑๐๐ ปี แห่งการเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาให้รางวัลแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และ/หรือการผดุงครรภ์วิชาชีพจากทุกประเทศทั่วโลก ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ทั้งนี้ พิธีพระราชทานรางวัลฯ ประจำปี ๒๕๖๖ จะจัดขึ้นในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ พระบรมมหาราชวัง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ