กระทรวงการต่างประเทศผนึกกำลังกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชนขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจเพื่อใช้โอกาสจากโครงการรถไฟจีน-ลาว

กระทรวงการต่างประเทศผนึกกำลังกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชนขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจเพื่อใช้โอกาสจากโครงการรถไฟจีน-ลาว

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 พ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ส.ค. 2565

| 2,428 view
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในการเปิดการหารือระดับสูงด้านการทูตเศรษฐกิจเรื่องการปรับตัวของไทยต่อโครงการรถไฟจีน-ลาว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชนกำหนดแนวทางในการใช้กลไกการทูตเศรษฐกิจแสวงหาโอกาสจากโครงการฯ โดยผู้ช่วยรัฐมนตรีได้ย้ำถึงบทบาทศูนย์กลางของภาคเอกชนในเรื่องดังกล่าว ความจำเป็นที่ไทยจะต้องปรับแนวคิดด้านความเชื่อมโยงให้เข้ากับบริบทใหม่และการเสริมสร้างเศรษฐสัมพันธ์กับทุกประเทศอย่างเข้มข้นและมีทิศทาง 
 
ในการนี้ กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้นำข้อเสนอเชิงนโยบายในเรื่องนี้ ทั้งในประเด็นการเสริมสร้างระบบนิเวศในการประกอบธุรกิจ การเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมต่อ การส่งเสริมการลงทุนไทยในอนุภูมิภาคและจีน และการพัฒนาพื้นที่ชายแดนและระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ เสนอต่อกลไกนโยบายระดับชาติ และกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ