การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ ๑ และการดำเนินงานของคณะทำงานต่าง ๆ เพื่อพื้นฟูความเชื่อมโยง โดยเฉพาะการเดินทางและการท่องเที่ยว

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ ๑ และการดำเนินงานของคณะทำงานต่าง ๆ เพื่อพื้นฟูความเชื่อมโยง โดยเฉพาะการเดินทางและการท่องเที่ยว

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ก.พ. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ย. 2565

| 2,144 view

ไทยเป็นเจ้าภาพเอเปคในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญที่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและทั่วโลกต้องรับมือและปรับตัวต่อสถานการณ์โควิด-๑๙  การฟื้นฟูเศรษฐกิจในภูมิภาคจึงเป็นวาระเร่งด่วนที่ไทยให้ความสำคัญ และกำหนดให้การส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาค โดยเฉพาะการเดินทางและการท่องเที่ยวซึ่งได้รับผลกระทบมากที่สุด เป็นประเด็นสำคัญที่ไทยจะสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมเพื่อฟื้นคืนการเดินทางข้ามพรมแดนอย่างปลอดภัยและไร้รอยต่อ (safe passage) และอำนวยความสะดวกการดำเนินธุรกิจให้คล่องตัวยิ่งขึ้น

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ ๑ ได้เริ่มขับเคลื่อนการฟื้นฟูความเชื่อมโยงในภูมิภาค โดยในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ไทยได้จัดการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่ออำนวยความสะดวกและรื้อฟื้นการเดินทางข้ามพรมแดนในภูมิภาคอย่างปลอดภัยและไร้รอยต่อ หรือ APEC Safe Passage Taskforce เป็นครั้งแรก หลังจากที่คณะทำงานนี้จัดตั้งขึ้นตามข้อเสนอของไทยเพื่อขับเคลื่อนการทำงานในปีนี้โดยเฉพาะ โดยมีนายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศและเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคไทย เป็นประธาน

ที่ประชุมฯ ได้หารือแนวทางการส่งเสริมการเดินทางข้ามพรมแดนอย่างปลอดภัยและไร้รอยต่อทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยได้ร่วมกันติดตามความคืบหน้ามาตรการการเดินทางข้ามแดนจากองค์กรระหว่างประเทศ เช่น องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ องค์การอนามัยโลก และอาเซียน พร้อมทั้งร่วมกันพิจารณาข้อเสนอการส่งเสริม Safe Passage ในภูมิภาคจากเขตเศรษฐกิจต่าง ๆ รวม ๖ ข้อเสนอ ครอบคลุมประเด็นการส่งเสริมระบบการทำงานร่วมกัน (interoperability) เพื่ออำนวยความสะดวกด้านหลักฐานสำหรับการเดินทาง การส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยและยั่งยืน และการขยายขอบเขตการอำนวยความสะดวกการเดินทางของนักธุรกิจเอเปค

ในส่วนของไทยได้วางเป้าหมายระยะแรกด้วยการเสนอจัดทำฐานข้อมูลเอเปค หรือ APEC Portal เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการการเดินทางข้ามแดนของเอเปค โดยคาดว่าจะดำเนินการได้ภายในกลางปี รวมทั้งการเสนอจัดทำระบบตรวจสอบใบรับรองการฉีดวัคซีนร่วมกันระหว่างสมาชิกเอเปคที่พร้อมและสนใจ เพื่อให้การตรวจสอบใบรับรองฯ ดำเนินการได้สะดวกขึ้นทั้งภูมิภาค ส่วนเป้าหมายระยะยาวเป็นการขยายขอบเขตของบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค (APEC Business Travel Card: ABTC) ให้ครอบคลุมกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญเพื่อเป็นการสนับสนุนการเดินทางภายในเอเปคในระยะยาว ซึ่งคาดหวังให้เกิดผลลัพธ์ชัดเจนภายในปีนี้

การผลักดันเรื่องการส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาคเป็นกระบวนการต่อเนื่องและอาศัยการทำงานร่วมกันระหว่างคณะทำงานต่าง ๆ โดยก่อนหน้านี้ ไทยได้นำเสนอประเด็นเหล่านี้ในที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง เช่น การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนย้ายนักธุรกิจ คณะทำงานด้านสุขภาพ และการประชุมกลุ่ม Friends of the Chair ด้านความเชื่อมโยง

การเดินทางข้ามพรมแดนอย่างปลอดภัยและไร้รอยต่อเป็นประเด็นที่ไทยสานต่อความสนใจของสมาชิกเอเปคและภาคเอกชนจากปีที่ผ่านมา และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นโดยมีเป้าหมายชัดเจน คณะทำงานนี้จะจัดการประชุมอย่างต่อเนื่องในช่วงการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสครั้งถัด ๆ ไป ทั้งนี้ การฟื้นฟูการเดินทางที่สะดวกและปลอดภัยได้ทวีความสำคัญและเป็นวาระเร่งด่วนของภูมิภาค โดยหลายเขตเศรษฐกิจได้เริ่มผ่อนปรนมาตรการจำกัดการเดินทางในระดับที่แตกต่างกันเพื่อสร้างสมดุลระหว่างสาธารณสุขกับเศรษฐกิจ ไทยในฐานะประธานคณะทำงานเฉพาะกิจฯ จะเดินหน้าสร้างความร่วมมือในเอเปคเพื่อขับเคลื่อนข้อริเริ่มที่สามารถเกิดผลลัพธ์เป็นรูปธรรมได้โดยเร็ว เพื่อเร่งฟื้นฟูภาคการเดินทางและท่องเที่ยว ซึ่งมีความสำคัญต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ รวมทั้งผลักดันข้อริเริ่มที่เป็นการวางรากฐานสู่มาตรฐานความเชื่อมโยงให้เอเปคพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง อาทิ การระบาดระลอกใหม่หรือความท้าทายอื่น ๆ ในอนาคต ซึ่งภารกิจนี้จะสร้างประโยชน์อย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกไปพร้อมกัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ