การมีผลใช้บังคับของความตกลงระหว่างไทย-ฝรั่งเศสว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราซึ่งกันและกันสำหรับการพำนักในระยะสั้นแก่ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการ

การมีผลใช้บังคับของความตกลงระหว่างไทย-ฝรั่งเศสว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราซึ่งกันและกันสำหรับการพำนักในระยะสั้นแก่ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการ

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 เม.ย. 2567

| 6,554 view

ตามที่กระทรวงการต่างประเทศได้จัดพิธีลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราซึ่งกันและกันสำหรับการพำนักในระยะสั้นแก่ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ นั้น

กระทรวงการต่างประเทศขอประกาศว่า บัดนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายภายในเสร็จสิ้นแล้ว และความตกลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

ความตกลงนี้จะยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับหนังสือเดินทางราชการไทยที่มีอายุใช้ได้ (ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน) และที่ออกให้นับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในการเดินทางเข้า แวะผ่าน และพำนักอยู่ในดินแดนที่กำหนดของอีกฝ่ายหนึ่ง สำหรับการพำนักอย่างต่อเนื่องหนึ่งครั้งหรือหลายครั้ง รวมระยะเวลาพำนักทั้งสิ้นไม่เกิน ๙๐ (เก้าสิบ) วัน ตลอดระยะเวลา ๑๘๐ (หนึ่งร้อยแปดสิบ) วัน นับตั้งแต่วันที่เข้าสู่ดินแดนที่กำหนดของอีกฝ่ายหนึ่ง

การมีผลบังคับใช้ของความตกลงฯ จะช่วยกระชับและเพิ่นพูนความร่วมมือระหว่างฝ่ายไทยกับฝ่ายฝรั่งเศสในทุกระดับ รวมถึงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการเยือนและการเดินทางไปราชการระหว่างกัน โดยเป็นหนึ่งในเป้าประสงค์ของแผนการดำเนินการความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗)