รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือทวิภาคีกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือทวิภาคีกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 มิ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 ต.ค. 2565

| 11,983 view

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา เพื่อร่วมกันรับมือและฟื้นฟูจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ผลักดันการจัดประชุม JC ไทย - กัมพูชา ครั้งที่ ๑๑ เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือทุกมิติ และไทยยืนยันสนับสนุนกัมพูชาในการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนปี ๒๕๖๕ และการเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำอาเซม ครั้งที่ ๑๓ ปลายปี ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้หารือทวิภาคีกับนายปรัก สุคน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา ในระหว่างเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน – จีน สมัยพิเศษ เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๓๐ ปีของความสัมพันธ์อาเซียน-จีน และการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง (MLC) ครั้งที่ ๖ ที่นครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทั้งสองฝ่ายได้หารือกันเกี่ยวกับความร่วมมือในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยเน้นความสำคัญของความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายในบริเวณชายแดนเพื่อป้องกันการลักลอบข้ามแดนผิดกฎหมายซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งของการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค นอกจากนี้ ยังได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและความเห็นเกี่ยวกับการจัดหาวัคซีน โดยหวังว่าประเทศต่าง ๆ จะสามารถฉีดวัคซีนให้ประชาชนได้ตามแผนที่กำหนดไว้เพื่อให้มีการเดินทางไปมาหาสู่ได้อีกครั้ง ซึ่งจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอันเป็นอุตสาหกรรมสำคัญทั้งของไทยและกัมพูชาด้วย

ทั้งสองฝ่ายแสดงความยินดีที่การค้าชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชายังดำเนินไปได้แม้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ซึ่งเป็นผลจากการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายทั้งในภาครัฐและเอกชน

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลไทยที่ได้ให้การดูแลแรงงานกัมพูชาในประเทศไทยเป็นอย่างดี โดยเฉพาะโอกาสในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล รวมทั้งการดำเนินการให้แรงงานกัมพูชาอยู่และทำงานต่อในไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ทั้งสองฝ่ายกำหนดเป้าหมายร่วมกันที่จะจัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย - กัมพูชา ครั้งที่ ๑๑ ภายในปีนี้ เพื่อสานต่อความร่วมมือในด้านต่าง ๆ โดยจะเป็นการประชุมแบบได้พบปะกันหากสถานการณ์เอื้ออำนวย

นอกจากนั้น ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำอาเซม ครั้งที่ ๑๓ ของกัมพูชาในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ และการเป็นประธานอาเซียนของกัมพูชาในปี ๒๕๖๕ ซึ่งไทยพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ รวมถึงประเด็นพัฒนาการต่าง ๆ ในภูมิภาคที่อยู่ในความสนใจของทั้งสองฝ่ายด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ