พิธีลงนามแผนปฏิบัติการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency -TICA) กับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของสาธารณรัฐเกาหลี (Korea International Cooperation Agency - KOICA) ฉบับที่ ๓ ระยะ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (ค.ศ. ๒๐๒๐ – ๒๐๒๒)

พิธีลงนามแผนปฏิบัติการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency -TICA) กับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของสาธารณรัฐเกาหลี (Korea International Cooperation Agency - KOICA) ฉบับที่ ๓ ระยะ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (ค.ศ. ๒๐๒๐ – ๒๐๒๒)

9 ต.ค. 2563

778 view

อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศลงนามแผนปฏิบัติการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) กับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของสาธารณรัฐเกาหลี (KOICA) ฉบับที่ ๓ ระยะ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ โดยแผนดังกล่าวจะบูรณาการความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานทั้งระดับทวิภาคีและไตรภาคี และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านการจัดอบรมและแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ทั้งสองฝ่ายยังให้คำมั่นในการให้ความร่วมมือกับประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและอาเซียน

เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้ลงนามแผนปฏิบัติการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency -TICA) กับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของสาธารณรัฐเกาหลี (Korea International Cooperation Agency -KOICA) ฉบับที่ ๓ ระยะ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (ค.ศ. ๒๐๒๐ – ๒๐๒๒) ร่วมกับ Ms. Lee Mikyung ประธาน KOICA ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนาม

แผนปฏิบัติการดังกล่าวดำเนินการภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (Memorandum of Understanding between the Thailand International Cooperation Agency and the Korea International Cooperation Agency on Strengthening Partnership for International Development Cooperation) โดยเป็นแผนปฏิบัติการที่บูรณาการงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศระหว่างสองหน่วยงาน ประกอบด้วยความร่วมมือลักษณะทวิภาคีและไตรภาคี เพื่อตอบสนองต่อผลประโยชน์ร่วมกันโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านการจัดหลักสูตรฝึกอบรม และการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ โดยมีสาขาความร่วมมือต่าง ๆ อาทิ ประมง การบริหารจัดการน้ำ โครงสร้างพื้นฐานขนส่ง และสาธารณสุข (โควิด-๑๙) วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยืนยันที่จะให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแก่ประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และตอบสนองการพัฒนาในกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งมุ่งสร้างสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองของชุมชนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และความร่วมมือใต้-ใต้ ซึ่งที่ประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ได้แสดงความยินดีต่อการลงนามดังกล่าว และหวังว่าแผนปฏิบัติการฯ จะมีส่วนส่งเสริมความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศลุ่มน้ำโขงและสาธารณรัฐเกาหลียิ่งขึ้นไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ