กรมองค์การระหว่างประเทศร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กที่สหประชาชาติ

กรมองค์การระหว่างประเทศร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กที่สหประชาชาติ

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 ม.ค. 2566

| 6,824 view

เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ พร้อมด้วยนางกีต้า ซับบระวาล ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย นางสาวอัจฉรา เสริบุตร อุปนายกสมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมและกล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดกิจกรรมงานวันเด็กที่สหประชาชาติ ในหัวข้อ “เยาวชนกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ อาคารศูนย์การประชุมสหประชาชาติ โดยมีนายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เข้าร่วมกล่าวปาฐกถาในหัวข้อดังกล่าวด้วย

อธิบดีกรมองค์การฯ ได้ย้ำความสำคัญของเยาวชนในการสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเด็กและเยาวชนในหลายแง่มุม เยาวชนจึงสามารถมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน และสามารถร่วมกำหนดแนวทางขับเคลื่อนและเร่งการดำเนินงานเพื่อบรรลุ SDGs ได้ โดยเฉพาะในทศวรรษแห่งการดำเนินการอย่างจริงจัง หรือ "Decade of Action" ที่ประชาคมระหว่างประเทศมีเป้าหมายที่จะบรรลุ SDGs ภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ ในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศ ได้สนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนไทยในงานการทูตพหุภาคี โดยได้เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้แทนเยาวชน (youth delegates) เข้าร่วมในคณะทางการของไทยไปร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (United Nations General Assembly: UNGA) ณ นครนิวยอร์ก อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

นางกีต้า ซับบระวาล ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย ได้ย้ำความมุ่งมั่นของหน่วยงานสหประชาชาติในไทย (UN Country Team) ทั้ง ๒๑ หน่วยงาน ที่จะร่วมมือทำงานกับรัฐบาลไทยอย่างใกล้ชิด พร้อมกล่าวถึงแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมวันเด็กในครั้งนี้ ซึ่งมาจากการรับฟังความเห็นของเยาวชนโดยตรง รวมถึงชื่นชมแนวทาง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย ได้แก่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economic Model- BCG)

นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวปาฐกถาเกี่ยวกับการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครในการพัฒนาเมืองให้สอดรับกับการบรรลุ SDGs โดยมีนโยบายเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน ผ่านการเปิดโอกาสให้เด็กทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียม การเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนเน้นย้ำว่า เยาวชนคืออนาคตของเมืองและจะเป็นเจ้าของเมืองต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้ นายมุนินทร วัฒนายากร และนางสาวปินดา วิริยะพงษ์ศรี ตัวแทนเยาวชนไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ เมื่อปี ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๕ ได้ร่วมบรรยายเพื่อแบ่งปันประสบการณ์และแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของเยาวชนในงานการทูตพหุภาคีและการสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกด้วย

การจัดกิจกรรมวันเด็กในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย (Resident Coordinator’s Office: RCO) กรุงเทพมหานคร สมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทย (United Nations Association of Thailand: UNAT) โดยมีนักเรียนและครูจากโรงเรียนกว่า ๑๕๐ คน จาก ๑๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมอย่างคับคั่ง รวมถึงมีหน่วยงานของสหประชาชาติในประเทศไทยร่วมจัดบูธกิจกรรม อาทิ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme : UNDP) กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (United Nations Children’s Fund : UNICEF) และองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ