กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับ UNOSSC และ UNV จัดงานวันสหประชาชาติเพื่อความร่วมมือใต้-ใต้ (UN Day for South-South Cooperation) สำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และเปิดตัวหนังสือ South-South in Action ในหัวข้อ “South-South Volunteering as a driving force for development: Experience and perspective from Asia and the Pacific”

กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับ UNOSSC และ UNV จัดงานวันสหประชาชาติเพื่อความร่วมมือใต้-ใต้ (UN Day for South-South Cooperation) สำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และเปิดตัวหนังสือ South-South in Action ในหัวข้อ “South-South Volunteering as a driving force for development: Experience and perspective from Asia and the Pacific”

8 ต.ค. 2563

316 view

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การสหประชาชาติ จัดงานวันสหประชาชาติเพื่อความร่วมมือใต้-ใต้ (UN Day for South-South Cooperation) สำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เพื่อเฉลิมฉลองและระลึกถึงความสำคัญของความร่วมมือใต้-ใต้ และเปิดตัวหนังสือ South-South in Action ในหัวข้อ “South-South Volunteer as a driving force for development: Experience and perspective from Asia-Pacific” นำเสนอบทบาทของอาสาสมัครจากภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ยั่งยืนในทั่วโลก รวมทั้งอาสาสมัครจากไทย ที่มีบทบาทสำคัญในการให้ความช่วยเหลือและรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก

เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพงาน “วันสหประชาชาติเพื่อความร่วมมือใต้-ใต้” (UN Day for South-South Cooperation) ร่วมกับสำนักงานสหประชาชาติเพื่อความร่วมมือใต้-ใต้ (United Nations Office for South-South Cooperation - UNOSSC) และโครงการอาสาสมัครแห่งสหประชาชาติ (United Nations Volunteers - UNV) เพื่อเฉลิมฉลองและระลึกถึงความสำคัญของความร่วมมือใต้-ใต้ สืบเนื่องจากมติสมัชชาสหประชาชาติให้วันที่ ๑๒ กันยายน ของทุกปีเป็นวันสหประชาชาติเพื่อความร่วมมือใต้-ใต้ โดยมีนางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยนางกีต้า ซัพบระวาล (Gita Sabharwal) ผู้ประสานงานสหประชาชาติ (UN Resident Coordinator - UNRC) ประจำประเทศไทย และนายคาเว่ ซาเฮดี้ (Kaveh Zahedi) รองเลขาธิการคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Deputy Executive Secretary of UNESCAP) ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ โดยมีผู้รับชมผ่านการถ่ายทอดสดมากกว่า ๖,๐๐๐ ราย และยอดรับชมผ่านช่องทางอื่นกว่า ๑,๐๐๐ ครั้ง

ภายในงานมีการเปิดตัวหนังสือ South-South in Action ในหัวข้อ “South-South Volunteer as a driving force for development: Experience and perspective from Asia-Pacific” ซึ่งรวบรวมตัวอย่างบทบาทของอาสาสมัครจากภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ยั่งยืนในทั่วทุกมุมโลก โดยโครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends From Thailand Volunteer Programme: FFT) ซึ่งดำเนินการโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และบทบาทของอาสาสมัครเพื่อนไทยในหลายมุมโลกได้รับการนำเสนอในหนังสือดังกล่าวร่วมกับงานอาสาสมัครของจีนและกัมพูชา และในงานดังกล่าว นายพุทธภูมิ อาษานอก อาสาสมัครเพื่อนไทยที่ไปปฏิบัติงานในประเทศเบนิน ได้เป็นตัวแทนอาสาสมัครเข้าร่วมและนำเสนอประสบการณ์และบทบาทของอาสาสมัครไทยภายในงาน พร้อมนี้ UNOSSC ได้นำเสนอผลสำรวจเรื่อง “Priority for COVID-19 Recovery and South-South Cooperation in Asia-Pacific” ด้วย

ในโอกาสนี้ ผู้แทนสหประชาชาติและประเทศต่าง ๆ ย้ำบทบาทของอาสาสมัคร ซึ่งปัจจุบันยิ่งทวีความสำคัญในการร่วมช่วยเหลือ รับมือ และฟื้นฟูชุมชนและสังคมในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาสาสมัครด้านสาธารณสุข ดังตัวอย่างอาสาสมัครของไทยที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลก ตลอดจนย้ำความสำคัญของการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครในการขับเคลื่อนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีและความเชี่ยวชาญต่าง ๆ ให้สอดรับกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงาน โดยในส่วนของไทย คือ การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy – SEP) ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน นอกจากนี้ ผู้แทนไทยได้ใช้โอกาสนี้ประกาศการเป็นเจ้าภาพ Global South-South Development (GSSD) Expo ในปี ค.ศ. ๒๐๒๑ ร่วมกับ UNOSSC และ ESCAP ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ