ประกาศศูนย์ปฏิบัติการมาตรการการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศ เรื่อง การกำหนดรายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางที่อนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร สำหรับบุคคลประเภท (๑๓)

ประกาศศูนย์ปฏิบัติการมาตรการการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศ เรื่อง การกำหนดรายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางที่อนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร สำหรับบุคคลประเภท (๑๓)

30 ต.ค. 2564

20,464 view

ประกาศศูนย์ปฏิบัติการมาตรการการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศ
เรื่อง การกำหนดรายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางที่อนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
สำหรับบุคคลประเภท (๑๓)
--------------------------------------


ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ที่ ๑๗/๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ กาหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศ (ศปก.กต.) อนุมัติประเทศและพื้นที่ที่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรสาหรับบุคคลประเภท (๑๓) "ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามา ในราชอาณาจักร เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจควบคู่กับความมั่นคงด้านสาธารณสุขตามแผนการเปิดประเทศของรัฐบาล" ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข และการเสนอของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดย ศปก.กต ได้ประกาศรายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางที่อนุญาต ให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรสาหรับบุคคลประเภท (๑๓) เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ แล้ว นั้น


บัดนี้ ได้มีการทบทวนรายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางที่อนุญาตให้เดินทางเข้ามา ในราชอาณาจักรสำหรับบุคคลประเภท (๑๓) โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข ประกอบกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในประเทศ และพื้นที่นั้น ๆ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะหัวหน้า ศปก.กต. จึงประกาศรายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางสำหรับบุคคลประเภท (๑๓) ที่ผู้เดินทางจากประเทศและพื้นที่ดังกล่าวได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

 

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
(นายธานี ทองภักดี)
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการมาตรการการเดินทางเข้าออกประเทศ
และการดูแลคนไทยในต่างประเทศ


รายชื่อประเทศ/พื้นที่ ตามประกาศ ศปก. กต. ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔


๑. ออสเตรเลีย
๒. ออสเตรีย
๓. บาห์เรน
๔. เบลเยียม
๕. ภูฏาน
๖. บรูไนดารุสซาลาม
๗. บัลแกเรีย
๘. กัมพูชา
๙. แคนาดา
๑๐. ชิลี
๑๑. จีน
๑๒. โครเอเชีย
๑๓. ไซปรัส
๑๔. สาธารณรัฐเช็ก
๑๕. เดนมาร์ก
๑๖. เอสโตเนีย
๑๗. ฟินแลนด์
๑๘. ฝรั่งเศส
๑๙. เยอรมนี
๒๐. กรีซ
๒๑. ฮังการี
๒๒. ไอซ์แลนด์
๒๓. อินเดีย
๒๔. อินโดนีเซีย
๒๕. ไอร์แลนด์
๒๖. อิสราเอล
๒๗. อิตาลี
๒๘. ญี่ปุ่น
๒๙. คูเวต
๓๐. ลาว
๓๑. ลัตเวีย
๓๒. ลิทัวเนีย
๓๓. ลักเซมเบิร์ก
๓๔. มาเลเซีย
๓๕. มัลดีฟส์
๓๖. มอลตา
๓๗. มองโกเลีย
๓๘. เมียนมา
๓๙. เนปาล
๔๐. เนเธอร์แลนด์
๔๑. นิวซีแลนด์
๔๒. นอร์เวย์
๔๓. โอมาน
๔๔. ฟิลิปปินส์
๔๕. โปแลนด์
๔๖. โปรตุเกส
๔๗. กาตาร์
๔๘. โรมาเนีย
๔๙. ซาอุดีอาระเบีย
๕๐. สิงคโปร์
๕๑. สาธารณรัฐสโลวัก
๕๒. สโลวีเนีย
๕๓. ศรีลังกา
๕๔. สาธารณรัฐเกาหลี
๕๕. สเปน
๕๖. สวีเดน
๕๗. สวิตเซอร์แลนด์
๕๘. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
๕๙. สหราชอาณาจักร
๖๐. สหรัฐอเมริกา
๖๑. เวียดนาม
๖๒. ฮ่องกง
๖๓. ไต้หวัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ