กระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔

กระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 พ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ส.ค. 2565

| 5,611 view

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ กระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเปิดการประชุม นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุม และมีกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำส่วนราชการต่าง ๆ ตลอดจนผู้บริหารของกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมในรูปแบบผสมผสาน (hybrid) ผ่านระบบการประชุมทางไกลและการเข้าร่วม ณ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อบูรณาการการดำเนินงานของส่วนราชการต่างๆ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำความจำเป็นของการร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ หรือ “แผนการต่างประเทศ5S/๕ มี” ที่มุ่งให้ประเทศไทย ๑) มีความมั่นคง (security) ๒) มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน (sustainability) ๓) มีมาตรฐานสากล (standard) ๔) มีสถานะและเกียรติภูมิ (status) และ ๕) มีพลัง (synergy) เพื่อรับมือกับความท้าทายต่างๆ ในปัจจุบัน อาทิ ความมั่นคงรูปแบบใหม่และความมั่นคงของมนุษย์ การแข่งขันระหว่างมหาอำนาจ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี

ที่ประชุมรับทราบภารกิจที่สำคัญของกระทรวงการต่างประเทศ อาทิ การจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ การทูตด้านเศรษฐกิจ การให้บริการและคุ้มครองดูแลประชาชน และการทูตวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมอำนาจละมุน (Soft Power) ของไทย รวมถึงการเผยแพร่มวยไทยในต่างประเทศ และได้หารือกันเกี่ยวกับการร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจที่สำคัญของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพเอเปคในปี ๒๕๖๕

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ