ยุโรป

สาธารณรัฐแอลเบเนีย (Albania)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 6355 view

รายละเอียดภาพรวม

มีความใกล้ชิดด้านชาติพันธุ์กับคอซอวอ (ชาติพันธุ์แอลเบเนียน)
เป็นหนึ่งในสามประเทศในยุโรปที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม (นอกจากเหนือบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา และคอซอวอ)
เป็นสมาชิกนาโต้ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ และประสงค์จะเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปด้วยโดยได้ลงนามความตกลง Stabilisation and Association Agreement (SAA) ทั้งนี้ แอลเบเนียได้รับสถานะ Ccandidate Ccountry เมื่อเดือนมิถุนายนนมิ.ย. ๒๕๕๗
มีมีการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ระหว่างปี ๒๔๘๙ – ๒๕๓๕ จากนั้นได้เปลี่ยนเป็นระบอบประชาธิปไตย โดยปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจเป็นแบบเสรี
แอลเบเนียมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้วยภูมิประเทศที่สวยงาม มีความเป็นธรรมชาติ และอุดมไปด้วยทรัพยากรเหมืองเเร่ ได้แก่ โครเมียม ทองแดง เพลตตินัม นิกเกิล

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

28,748 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

3 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Tirana

ภาษาราชการ

-

ศาสนา

คริสต์, อิสลาม

ผู้บริหารสูงสุด

-

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

-

วันชาติ

28 พฤศจิกายน

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

15.06 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

5,253.6 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 4 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 ALL = บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 2 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน โครเมียม ทองแดง ป่าไม้

อุตสาหกรรมหลัก

แปรรูปอาหาร สิ่งทอ น้ำมัน ซีเมนต์ เหมืองแร่ พลังน้ำ เคมีภัณฑ์

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

สิ่งทอและรองเท้า แร่เหล็ก น้ำมันดิบ ผักและผลไม้ ยาสูบ แอสฟัลต์ (ปิโตรเลียม

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

อิตาลี คอซอวอ สเปน กรีซ จีน

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักรและชิ้นส่วน สิ่งทอ เคมีภัณฑ์ อาหาร

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

เยอรมนี ตุรกี จีน กรีซ อิตาลี

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

9.77 ล้าน USD ไทยส่งออก 9.11 ล้าน USD นำเข้า 0.66 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 8.45 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

เสื้อผ้าสำเร็จรูป รองเท้า เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์

สินค้าส่งออก

อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เครื่องปรับอากาศเละส่วนประกอบ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ ผลิตภัณฑ์ยาง ข้าว

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐแอลเบเนียเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 1,456 คน (ข้อมูลปี 2560) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 140 จากปี 2558) และมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสาธารณรัฐแอลเบเนียจำนวน 3 คน (ข้อมูลปี 2560) (เท่ากับปี 2558)

คนไทยในสาธารณรัฐแอลเบเนีย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐแอลเบเนีย

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Tirana)

หน่วยงานของสาธารณรัฐแอลเบเนียในไทย

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Bangkok Metropolis)