เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

สาธารณรัฐแองโกลา (Angola)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 5744 view

รายละเอียดภาพรวม

เผชิญสงครามกลางเมืองระหว่างปี 2518 - 2545
อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำมัน เหล็ก แมงกานีส และเพชร
รัฐบาลมีนโยบายดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ โดยเฉพาะจากบริษัทน้ำมันจากสหรัฐฯ และจีน แต่รายได้จากการขายน้ำมันยังคงกระจุกตัวอยู่ภายในกลุ่มชนชั้นปกครองเท่านั้น ประชากรส่วนใหญ่จึงยังอยู่ในสภาวะยากจน
จุดอ่อนของสาธารณรัฐแองโกลา คือ เป็นประเทศที่ขาดระบบการจัดการที่ดี มีการฉ้อราษฎร์บังหลวงสูง ระบบการเงินการธนาคารยังไม่ได้มาตรฐาน การจราจรติดขัด และมีค่าครองชีพสูง

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

1,246,700 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

32 ล้านคน (ไทย 0 คน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

เมืองหลวง

Luanda

ภาษาราชการ

โปรตุเกส

ศาสนา

, คริสต์, อื่น ๆ

ประธานาธิบดี

นายจูเวา มานูแวล กงซัลวึช โลเร็งซู (Mr. João Manuel Gonçalves Lourenço)

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

(Manuel Domingos Augusto)

วันชาติ

11 พฤศจิกายน

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

94.64 ล้าน USD (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

GDP Per Capital

2,973.6 USD (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

GDP Growth

ร้อยละ -0.87 (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

สกุลเงิน

1 AOA = 0.1 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 17.15 (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

ทรัพยากรที่สำคัญ

น้ำมันปิโตรเลียม เพชร แร่เหล็ก ฟอสเฟต ทองแดง แร่หินภูเขาไฟ ทองคำ บ็อกไซต์ ยูเรเนียม

อุตสาหกรรมหลัก

น้ำมันปิโตรเลียม เพชร แร่เหล็ก ฟอสเฟต แร่หินภูเขาไฟ บ็อกไซต์ ยูเรเนียม ทองคำ ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์ทำจากโลหะ ปลาแปรรูป อาหารแปรรูป การกลั่น ผลิตภัณฑ์จากยาสูบ น้ำตาล สิ่งทอ ซ่อมเรือ

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

น้ำมันดิบ อัญมณี ปลาแช่แข็ง ก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน เรือและอุปกรณ์

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

จีน แอฟริกาใต้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สเปน สหรัฐอเมริกา อินเดีย

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

น้ำมัน เรือต่าง ๆ สัตว์ปีก เครื่องจักร น้ำตาลทรายดิบ

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

จีน โปรตุเกส สิงคโปร์ โตโก บราซิล

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

763.21 ล้าน USD ไทยส่งออก 178.72 ล้าน USD นำเข้า 584.49 ล้าน USD จึงเสียเปรียบดุลการค้า 405.77 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2562)

สินค้านำเข้า

น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์)

สินค้าส่งออก

ข้าว เม็ดพลาสติก เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์)

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐแองโกลาเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 189 คน (ข้อมูลปี 2562) (ลดลงร้อยละ 33 จากปี 2561)

คนไทยในสาธารณรัฐแองโกลา

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐแองโกลา

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Luanda)

หน่วยงานของสาธารณรัฐแองโกลาในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (New Delhi)