เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ (Bangladesh)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 7638 view

รายละเอียดภาพรวม

๑. มีแหล่งก๊าชธรรมชาติจำนวนมากบริเวณอ่าวเบงกอล ๒. เป็นสมาชิก BIMSTEC MGC และมีบทบาทสำคัญใน OIC ๓. รัฐบาลบังกลาเทศชุดปัจจุบันเข้ารับหน้าที่เมื่อ ๕ ม.ค.๒๕๕๗ โดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ ๔. บังกลาเทศให้ความสำคัญกับไทยในฐานะหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา ๕. บังกลาเทศมีการจัดการเลือกตั้งครั้งทั่วไป วันที่ ๕ ม.ค. ๒๕๕๗ ซึ่งพรรคฝ่ายค้านไม่ยอมรับผลการเลือกตั้ง นำไปสู่การประท้วงต่อต้านรัฐบาลในเวลาต่อมา โดยมีเหตุการณ์รุนแรงขึ้นช่วงต้นปี ๒๕๕๗ และ ต้นปี ๒๕๕๘ ซึ่งปัจจุบัน สถานการณ์คลี่คลายลงแล้ว

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

147,570 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

161 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Dhaka

ภาษาราชการ

เบงกาลี

ศาสนา

คริสต์, พุทธ, อิสลาม, ฮินดู

ประธานาธิบดี

นายอับดุล ฮามิด (Mr. Abdul Hamid)

นายกรัฐมนตรี

ชีค ฮาสินา (Sheikh Hasina)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

อาบูล ฮัสซัน มามูด อาลี (Abul Hassan Mahmood Ali)

วันชาติ

26 มีนาคม

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

5 ตุลาคม 2515 (ค.ศ. 1972)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

274.02 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

1,698.3 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 7.9 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 BDT = 0.38 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 6.4 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ป่าไม้ ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน

อุตสาหกรรมหลัก

สิ่งทอ น้ำตาล กระดาษ

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

เสื้อผ้าประเภทถักและไม่ถัก สิ่งทอ รองเท้าสวมใส่ และเส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่น ๆ

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สหรัฐอเมริกา เยอรมนี สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส สเปน

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

ฝ้าย เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เครื่องต้มน้ำไอน้ำ เครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าเหล็ก และเหล็กกล้า และพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

อินเดีย จีน สิงคโปร์

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

1,255.79 ล้าน USD ไทยส่งออก 1,196.55 ล้าน USD นำเข้า 59.24 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 1,137.31 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

เสื้อผ้าสำเร็จรูป เนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ๆ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด ด้ายและเส้นใย เครื่องมือและอุปกรณ์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ สัตว์น้ำสด แช่เย็นแช่แข็ง/แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป

สินค้าส่งออก

ข้าว เม็ดพลาสติก ปูนซีเมนต์ ผ้าผืน เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ด้ายและเส้นใยประดิษฐ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบรถยนต์

การลงทุน

ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ 2.20 ล้าน USD

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 129,572 คน (ข้อมูลปี 2561) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 จากปี 2558) และมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศจำนวน 9,068 คน (ข้อมูลปี 2561) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จากปี 2558)

คนไทยในสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Chittagong)
สถานเอกอัครราชทูต (Dhaka)

หน่วยงานของสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Bangkok Metropolis)
สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ (Chiang Mai)