ยุโรป

สาธารณรัฐบัลแกเรีย (Bulgaria)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 4111 view

รายละเอียดภาพรวม

เป็นสมาชิก EU แต่ยังไม่ได้เข้าร่วมเขตเชงเก็น และไม่ได้อยู่ใน Euro zone
มีความสำคัญในด้านพลังงานในฐานะผู้ผลิตและผู้ส่งออกกระแสไฟฟ้าภายในภูมิภาคบอลข่านและยุโรปตะวันตกเฉียงใต้ เนื่องจากมีการพัฒนาและการจัดการที่ดี โดยเฉพาะพลังงานนิวเคลียร์
เป็นศูนย์กลางการถ่ายโอนและเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซจากรัสเซียไปยังยุโรปตะวันตกหรือภูมิภาคบอลข่าน
ในช่วงครึ่งปีแรกของปี ๒๕๖๑ (๑ มกราคม-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) บัลแกเรียดำรงตำแหน่งประธาน EU Council โดยมีประเด็นหลักที่ให้ความสำคัญ ได้แก่ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การเน้นความมั่นคงและเสถียรภาพของยุโรป การสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัลและความสามารถในการแข่งขัน และการส่งเสริมแนวคิดของยุโรปต่อประเทศในบอลข่านตะวันตก โดยสร้างค่านิยมพื้นฐานร่วมกัน
เป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศที่สำคัญ ได้แก่ ASEM OSEM UN World Bank WTO และ NATO เป็นต้น

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

110,910 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

7 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Sofia

ภาษาราชการ

บัลแกเรียน

ศาสนา

คริสต์, อิสลาม, อื่น ๆ

ผู้บริหารสูงสุด

-

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

-

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

10 สิงหาคม 2517 (ค.ศ. 1974)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

65.13 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

9,272.6 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 3.1 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 BGN = บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 2.8 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

บ๊อกไซต์ ทองแดง ตะกั่ว ถ่านหิน แร่เหล็ก โครเมียม แมงกานีส ทองคำ และไม้

อุตสาหกรรมหลัก

เครื่องใช้ไฟฟ้า แก็ส น้ำ อาหาร เครื่องดื่ม ใบยาสูบ เครื่องมือ/เครื่องจักร เหล็กกล้า ถ่านโค้ก พลังงานไฟฟ้า ปิโตรเลียมกลั่น ผลิตภัณฑ์เคมี

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

เสื้อผ้า รองเท้า เหล็กและเหล็กกล้า เครื่องมือ/เครื่องจักร น้ำมันเชื้อเพลิง

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

ฝรั่งเศส เบลเยียม กรีซ เยอรมนี ตุรกี

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องมือ/เครื่องจักร โลหะ สินแร่ เคมีภัณฑ์ พลาสติก เชื้อเพลิง แร่ธาตุ วัตถุดิบ

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

กรีซ ตุรกี อิตาลี เยอรมนี โรมาเนีย

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

118.89 ล้าน USD ไทยส่งออก 59.08 ล้าน USD นำเข้า 59.81 ล้าน USD จึงเสียเปรียบดุลการค้า 0.73 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

เคมีภัณฑ์ สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องมือใช้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องจักรไฟฟ้า เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องดนตรีและของเล่น ข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้ง ปุ๋ย

สินค้าส่งออก

ยางพารา วงจรพิมพ์ เม็ดพลาสติก รถยนต์และส่วนประกอบ เส้นใยประดิษฐ์ เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ ผลิตภัณฑ์ยาง เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐบัลแกเรียเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 13,678 คน (ข้อมูลปี 2560) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 63 จากปี 2558) และมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสาธารณรัฐบัลแกเรียจำนวน 35 คน (ข้อมูลปี 2560) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 289 จากปี 2558)

คนไทยในสาธารณรัฐบัลแกเรีย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐบัลแกเรีย

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Sofia)

หน่วยงานของสาธารณรัฐบัลแกเรียในไทย

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Bangkok Metropolis)