อเมริกาและแปซิฟิก

หมู่เกาะคุก (Cook Islands)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 3838 view

รายละเอียดภาพรวม

มีความสัมพันธ์แบบ free association กับนิวซีแลนด์
แหล่งประมงและท่องเที่ยว
ไม่มีสถานะเป็นสมาชิกของ UN (หมู่เกาะคุกเคยประกาศจะเข้าเป็นสมาชิกสหประชาชาติในวันที่ ๔ สิงหาคม๒๕๕๘ซึ่งเป็นโอกาสครบรอบ๕๐ปีของการได้รับเอกราชของหมู่เกาะคุก)
เมื่อวันที่ ๑๖ – ๒๐ พ.ย. ๒๕๕๙ ออท. ณ กรุงเวลลิงตัน (นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์) เดินทางไปยื่นพระราชสาส์นตราตั้งที่หมู่เกาะคุก

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

240 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

11,700 คน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

เมืองหลวง

Avarua

ภาษาราชการ

อังกฤษ เมารี

ศาสนา

คริสต์

พระประมุข

(H.M. Queen Elizabeth II )

นายกรัฐมนตรี

(Hon. Henry Puna)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

(Hon. Henry Puna)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

292.20 ล้าน USD (ไทย 455.22 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Per Capital

19,523.0 USD (ไทย 6,593.8 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Growth

ร้อยละ 5 (ไทย ร้อยละ 3.9) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

สกุลเงิน

1 NZD = 21.61 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ -0.1 (ไทย ร้อยละ 0.7) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

ทรัพยากรที่สำคัญ

อุตสาหกรรมหลัก

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

มะพร้าวแห้ง ไข่มุก/ไข่มุกดำ ผลไม้สด/กระป๋อง

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย จีน

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

อาหาร สิ่งทอ เชื้อเพลิง ไม้ อุปกรณ์ก่อสร้าง และอุปกรณ์เครื่องจักร

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

นิวซีแลนด์ ฟิจิ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

8.10 ล้าน USD ไทยส่งออก 1.74 ล้าน USD นำเข้า 6.36 ล้าน USD จึงเสียเปรียบดุลการค้า 4.62 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป

สินค้าส่งออก

รถยนต์และส่วนประกอบ รถจักรยานยนต์และเคร่องนุ่งห่ม

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

ไม่มีข้อมูล

คนไทยในหมู่เกาะคุก

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในหมู่เกาะคุก

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของหมู่เกาะคุกในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล