ยุโรป

สาธารณรัฐเอสโตเนีย (Estonia)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 4578 view

รายละเอียดภาพรวม

ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม และระบบปฏิบัติการ e-government
นางเคร์สติ คัลยูไลด์ (Kersti Kaljulaid) ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน เป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรก และอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองเอสโตเนีย (เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เมื่ออายุ ๔๖ ปี)
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ สาธารณรัฐฟินแลนด์ มีเขตอาณาครอบคลุมสาธารณรัฐเอสโตเนีย ปัจจุบัน นายนพพร อัจฉริยวนิช ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตฯ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ฝ่ายไทยอยู่ระหว่างพิจารณาการแต่งตั้งนายมาร์เทิน ค็อคค์ (Marten Kokk) ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตเอสโตเนียประจำประเทศไทย โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงปักกิ่ง

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

45,227 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

1 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Tallinn

ภาษาราชการ

เอสโตเนีย

ศาสนา

คริสต์

ประธานาธิบดี

นางเคร์สติ คัลยูไลด์ (Mrs. Kersti Kaljulaid)

นายกรัฐมนตรี

นายยือรี ราตัส (Mr. Jüri Ratas)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

สเวน มิคเซอร์ (Sven Mikser)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

30.28 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

22,927.7 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 3.9 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 EUR = 38.88 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 3.4 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

น้ำมันปิโตรเลียมจากชั้นดิน (oil shale) ฟอสฟอรัส ป่าไม้ แร่ยูเรเนียม

อุตสาหกรรมหลัก

วิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์ ไม้ สิ่งทอ เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

เครื่องจักรและส่วนประกอบ ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ โลหะ เฟอร์นิเจอร์ พาหนะและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ พลาสติก

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

เยอรมนี รัสเซีย ลัตเวีย สวีเดน ฟินแลนด์

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักรและส่วนประกอบ เชื้อเพลิง วัตถุดิบและสินค้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมเคมี ผลิตภัณฑ์อาหาร พลาสติก ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

โปแลนด์ สวีเดน รัสเซีย เยอรมนี ลัตเวีย ลิทัวเนีย ฟินแลนด์

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

75.40 ล้าน USD ไทยส่งออก 47.17 ล้าน USD นำเข้า 28.23 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 18.94 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ สินแร่โลหะอื่น ๆ เครื่องดนตรี ของเล่น เครื่องกีฬาและเครื่องเล่นเกมส์ นมและผลิตภัณฑ์นม ไม้ซุง ไม้แปรรูป ถ่านหิน เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

สินค้าส่งออก

เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ยาง ผลไม้กระป๋องและแปรรูป หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ ยางพารา ปลาแห้ง เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ รถยนต์และส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้า

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐเอสโตเนียเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 14,640 คน (ข้อมูลปี 2560) (ลดลงร้อยละ 11 จากปี 2559)

คนไทยในสาธารณรัฐเอสโตเนีย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐเอสโตเนีย

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Tallinn)

หน่วยงานของสาธารณรัฐเอสโตเนียในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Tartu)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Phuket)