ยุโรป

ราชอาณาจักรสเปน (Spain)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 5484 view

รายละเอียดภาพรวม

สเปนมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเป็นพิเศษและมีบทบาททางเศรษฐกิจที่สำคัญยิ่งในภูมิภาคลาตินอเมริกา
มีเทคโนโลยีในการพัฒนาผลผลิตทางเกษตรกรรมและเทคโนโลยีการผลิตระดับสูงที่ทันสมัยในอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมทั้งด้านพลังงานทดแทน
ต้อนรับนักท่องเที่ยวปีละประมาณ 68 ล้านคน มากเป็นอันดับ ๓ ของโลก รองจากฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา
กองทัพเรือไทยและสเปนมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน โดยไทยได้ว่าจ้างสเปนต่อเรือรบหลวงจักรีนฤเบศร

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

504,782 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

47 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Comunidad de Madrid

ภาษาราชการ

สเปน

ศาสนา

คริสต์

พระประมุข

สมเด็จพระราชาธิบดีเฟลีเป ที่ 6 (Felipe VI )

นายกรัฐมนตรี

(Pedro Sánchez)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

(Josep Borrell Fontelles)

วันชาติ

12 ตุลาคม

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

1,426.19 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

30,523.9 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 2.6 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 EUR = 38.88 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 1.7 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ถ่านหิน เหล็ก ทองแดง ตะกั่ว ปรอท ยูเรเนียม

อุตสาหกรรมหลัก

สิ่งทอ ปิโตรเคมี ถลุงเหล็กและ ผลิตภัณฑ์เหล็กกล้า

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

สินค้าทุน รถยนต์ อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ และเคมีภัณฑ์

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

โปรตุเกส สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ อิตาลี จีน ฝรั่งเศส เยอรมนี

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

พลังงาน สินค้าทุน เคมีภัณฑ์ สินค้าพลังงาน น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างดี และรถยนต์

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

เนเธอร์แลนด์ อิตาลี จีน ฝรั่งเศส เยอรมนี

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

1,934.26 ล้าน USD ไทยส่งออก 1,100.13 ล้าน USD นำเข้า 834.13 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 266.00 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ สัตว์น้ำสดแช่เย็น/ แช่แข็ง/ แปรรูป/ กึ่งสำเร็จรูปเครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช

สินค้าส่งออก

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง ยางพารา เคมีภัณฑ์ ผลไม้กระป๋องและแปรรูป เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ เส้นใยประดิษฐ์ เครื่องนุ่งห่ม

การลงทุน

ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 12.27 ล้าน USD

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากราชอาณาจักรสเปนเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 181,873 คน (ข้อมูลปี 2561) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จากปี 2559) และมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปราชอาณาจักรสเปนจำนวน 51,957 คน (ข้อมูลปี 2561) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 240 จากปี 2559)

คนไทยในราชอาณาจักรสเปน

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในราชอาณาจักรสเปน

สถานเอกอัครราชทูต (Comunidad de Madrid)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Barcelona)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Tenerife)

หน่วยงานของราชอาณาจักรสเปนในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Bangkok Metropolis)