เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

สาธารณรัฐกินี (Guinea)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 5699 view

รายละเอียดภาพรวม

ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสเป็นประเทศแรก (ปี 2501) ตกอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการเป็นเวลานานหลายสิบปี มีการเลือกตั้ง ปธน. และเลือกตั้ง สส. ที่เป็นประชาธิปไตยครั้งแรกเมื่อปี 2553
เป็นประเทศยากจนซึ่งอุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติ แร่ธาตุและพลังงาน (บอกไซต์ เพชร ทองคำ ไม้) โดยมีแร่บอกไซต์มากถึง 2 ใน 3 ของโลก ประชาชนส่วนใหญ่ทำการเกษตร (ร้อยละ 76) แต่รายได้จากการเกษตรมีน้อย
ในปี 2547 ไทยบริจาคเงินจำนวน 10,000 USD ให้แก่สาธารณรัฐกินี เนื่องจากสาธารณรัฐกินีประสบปัญหาขาดแคลนอาหาร
สาธารณรัฐกินีติดค้างชำระค่าข้าวไทย ประมาณ 1.29 ล้าน USD มาตั้งแต่ปี 2525 และขอผ่อนผัน การชำระหนี้ข้าวมาโดยตลอด
ยังคงมีปัญหาทางด้านการเมือง ในประเด็นการสร้างความสมานฉันท์ของกลุ่มชาติพันธุ์ การปฏิรูปทหาร การยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตและการบริการของรัฐ
นายอาลฟา กงเด (Alpha Condé) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกินี เดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการ (Official Visit) ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2555 ซึ่งเป็นการเยือนระดับสูงครั้งแรกระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐกินี
สาธารณรัฐกินีได้จัดการเลือกตั้ง ปธน. เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2558 ซึ่งนายอาลฟา กงเด ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปธน. สมัยที่สอง

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

245,857 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

13 ล้านคน (ไทย 0 คน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

เมืองหลวง

Conakry

ภาษาราชการ

ฝรั่งเศส

ศาสนา

, คริสต์, อิสลาม

ผู้บริหารสูงสุด

-

นายกรัฐมนตรี

นายอาลฟา กงเด (Mr. Alpha Condé)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

-

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

15 เมษายน 2526 (ค.ศ. 1983)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

13.59 ล้าน USD (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

GDP Per Capital

1,064.1 USD (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

GDP Growth

ร้อยละ 5.58 (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

สกุลเงิน

1 GNF = 0.32 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 9.47 (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

ทรัพยากรที่สำคัญ

บอกไซต์ (มีปริมาณกว่าครึ่งหนึ่งของโลก) แร่เหล็ก เพชร ทองคำ ยูเรเนียม พลังงานน้ำ ปลา เกลือ

อุตสาหกรรมหลัก

บอกไซต์ ทอง เพชร เหล็ก การสกัดอะลูมิเนียม อุตสาหกรรมเบา การแปรรูปสินค้าเกษตรกรรม

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

ทองคำ แร่อะลูมิเนียม มะพร้าว ถั่วบราซิลและเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ปลาแช่แข็ง เศษเหล็ก

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จีน อินเดีย สเปน ไอร์แลนด์ เยอรมนี

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

ข้าว ปิโตรเลียมกลั่น ยารักษาโรค ยาสูบ หินก่อสร้าง มอลต์สกัด

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

จีน อินเดีย เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

25.88 ล้าน USD ไทยส่งออก 24.42 ล้าน USD นำเข้า 1.46 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 22.96 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2562)

สินค้านำเข้า

ด้ายและเส้นใย เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์)

สินค้าส่งออก

น้ำตาลทราย ข้าว เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์พลาสติก ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์)

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐกินีเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 1,095 คน (ข้อมูลปี 2562) (ลดลงร้อยละ 10 จากปี 2561)

คนไทยในสาธารณรัฐกินี

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐกินี

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของสาธารณรัฐกินีในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Kuala Lumpur)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Bangkok Metropolis)