ยุโรป

สาธารณรัฐโครเอเชีย (Croatia)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 27984 view

รายละเอียดภาพรวม

โครเอเชีย เดิมเป็น 1 ใน 6 สาธารณรัฐของสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวียย (โครเอเชีย สโลวีเนีย มาซิโดเนีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา มอนเตเนโกร และเซอร์เบีย)
เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 โดยเป็นสมาชิกลำดับที่ 28
เป็นสมาชิก EU แต่ยังไม่ได้เข้าร่วมเขตเชงเก็น และไม่ได้อยู่ใน Euro zone
รายได้ส่วนใหญ่มาจากการท่องเที่ยว เนื่องจากมีพื้นที่ชายฝั่งติดทะเลอเดรียติก 5,835 กม. เป็นที่นิยมในฐานะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของยุโรป
เป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศที่สำคัญ ได้แก่ ASEM OSCE UN World Bank WTO และ NATO เป็นต้น

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

56 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

4 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Grad Zagreb

ภาษาราชการ

โครเอเชีย

ศาสนา

คริสต์, อิสลาม, อื่น ๆ

ผู้บริหารสูงสุด

-

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

-

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

60.81 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

14,869.1 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 2.6 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 HRK = บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 1.5 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

น้ำมัน บ๊อกไซต์ แร่เหล็ก แคลเซียม ไมก้า เกลือ

อุตสาหกรรมหลัก

เคมีภัณฑ์ พลาสติก อุปกรณ์เครื่องจักรต่อเรือ ท่องเที่ยว ปิโตรเลียม

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

น้ำมัน เชื้อเพลิง เคมีภัณฑ์ พลังงานไฟฟ้า อุปกรณ์ขนส่ง เครื่องจักร

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

อิตาลี บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา เยอรมนี ออสเตรีย สโลวีเนีย

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น เครื่องจักร เคมีภัณฑ์

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

สโลวีเนีย จีน รัสเซีย อิตาลี ฮังการี

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

50.77 ล้าน USD ไทยส่งออก 26.87 ล้าน USD นำเข้า 23.90 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 2.97 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ไดโอด ทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์กึ่งตัวนำ ปูนซิเมนต์ สบู่ ผงซักฟอก และเครื่องสำอาง ลวดและสายเคเบิล สินค้าทุนอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์

สินค้าส่งออก

เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ผลไม้กระป๋องและแปรรูป รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง ข้าว ยางพารา เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐโครเอเชียเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 7,445 คน (ข้อมูลปี 2560) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 จากปี 2558)

คนไทยในสาธารณรัฐโครเอเชีย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐโครเอเชีย

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์

หน่วยงานของสาธารณรัฐโครเอเชียในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Jakarta Raya)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Bangkok Metropolis)