เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

สาธารณรัฐอินเดีย (India)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 12153 view

รายละเอียดภาพรวม

อินเดียเป็นหนึ่งใน emerging country ที่มีความสำคัญทั้งด้านการเมืองและ เศรษฐกิจ โดยมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับต้น ๆ ของโลก
มีประชากรมากเป็นอันดับ 2 (1.35 พันล้านคน) รองจากจีน (1.๔ พันล้านคน)
อินเดียมีการปกครองแบบสาธารณรัฐ (Federal Republic) โดยแบ่งอำนาจ การปกครองเป็น 2๘ รัฐ และดินแดนสหภาพ (Union Territories) ๙ เขต และมีการแยกศาสนาออกจากการเมือง (secular state)
รัฐบาลอินเดียภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีนเรนทร โมที มีนโยบาย การพัฒนาประเทศที่สำคัญ อาทิ นโยบาย Make in India เพื่อสนับสนุน การลงทุนจากต่างชาติ และนโยบาย Digital India เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี การสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน หน่วยงานราชการ และเตรียมพร้อมประชาชนสู่สังคมแห่งข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการปฏิรูป การบริหารราชการให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
รัฐบาลอินเดียดำเนินนโยบาย Act East Policy ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๑๔ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์กับภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในทุก มิติ โดยเฉพาะความเชื่อมโยงทางบก ทางทะเล และทางอากาศ
จุดเด่นของความสัมพันธ์ไทย - อินเดีย ได้แก่ ความสัมพันธ์ทางศาสนาและวัฒนธรรม ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในด้าน การทหารและความมั่นคง อาทิ การลาดตระเวนร่วมทางเรือและกลไกคณะทำงานร่วมด้านความมั่นคง ความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจ อาทิ การจัดทำ FTA โดยมีสินค้าเร่งลดภาษี ๘๓ รายการที่มีผลบังคับใช้แล้ว

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

2,970,000 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

1,353 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

New Delhi

ภาษาราชการ

อังกฤษ ฮินดี้

ศาสนา

คริสต์, อื่น ๆ, ฮินดู

ประธานาธิบดี

นายราม นาถ โกวินท์ (Mr. Ram Nath Kovind)

นายกรัฐมนตรี

นายนเรนทร โมที (Mr. Narendra Modi)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ศุษมา สวราช (Sushma Swaraj)

วันชาติ

15 สิงหาคม

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

2,726.00 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

2,015.6 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 7 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1000 INR = 0.45 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 4.8 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ถ่านหิน เหล็ก แมงกานีส ก๊าซธรรมชาติ

อุตสาหกรรมหลัก

สิ่งทอ เคมีภัณฑ์ อาหารแปรรูป เหล็ก

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

อัญมณีและเครื่องประดับ น้ำมันดิบ เครื่องจักรและชิ้นส่วนเครื่องจักร

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สหรัฐอเมริกา จีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สิงคโปร์ ฮ่องกง

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

น้ำมันดิบ อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

จีน สหรัฐอเมริกา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซาอุดีอาระเบีย สวิตเซอร์แลนด์

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

12,463.75 ล้าน USD ไทยส่งออก 7,600.32 ล้าน USD นำเข้า 4,863.43 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 2,736.89 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

๑) เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ ๒) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ๓) เคมีภัณฑ์ ๔) สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ ๕) สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูป และกึ่งสำเร็จรูป

สินค้าส่งออก

๑) เคมีภัณฑ์ ๒) เม็ดพลาสติก ๓) รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ๔) อัญมณีและเครื่องประดับ ๕) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์

การลงทุน

ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 754.55 ล้าน USD
ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ 265.74 ล้าน USD

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐอินเดียเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 1,595,754 คน (ข้อมูลปี 2561) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จากปี 2560) และมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสาธารณรัฐอินเดียจำนวน 102,880 คน (ข้อมูลปี 2561) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปี 2560)

คนไทยในสาธารณรัฐอินเดีย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐอินเดีย

สถานกงสุลใหญ่ (Chennai)
สถานกงสุลใหญ่ (Calcutta)
สถานกงสุลใหญ่ (Mumbai)
สถานเอกอัครราชทูต (New Delhi)

หน่วยงานของสาธารณรัฐอินเดียในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Bangkok Metropolis)
สถานกงสุล(อาชีพ) (Chiang Mai)