เอเชียตะวันออก

ราชอาณาจักรกัมพูชา... (Cambodia...)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 7561 view

รายละเอียดภาพรวม

มีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ต่อไทยในทุกๆ ด้าน เนื่องจากมีพรมแดนทางบกติดต่อกันยาว ๗๙๘ กม. และมีพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลประมาณ ๒๖,๐๐๐ ตร.กม. จึงเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดทั้ง “โอกาส” และ “ปัญหา”
เป็นแหล่งวัตถุดิบ ตลาดการค้าและแหล่งลงทุนที่สำคัญของไทย มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ทั้งสองประเทศจึงควรร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และทางเศรษฐกิจเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันในอนาคต
เป็นจุดเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับลาวตอนใต้ และเวียดนามตอนใต้

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

181,035 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

16 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Phnom Penh

ภาษาราชการ

กัมพูชา (เขมร)

ศาสนา

พุทธ

พระประมุข

พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี (Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni)

นายกรัฐมนตรี

สมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโชฮุน เซน (Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ปรัก สุคน (Prak Sokhonn)

วันชาติ

9 พฤศจิกายน

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

19 ธันวาคม 2493 (ค.ศ. 1950)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

24.57 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

1,512.1 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 7.5 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 KHR = 0.0079 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 2.9 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ (รอการสำรวจและขุดเจาะ) ไม้สัก อัญมณี แร่เหล็ก

อุตสาหกรรมหลัก

การท่องเที่ยว เสื้อผ้า การก่อสร้าง การสีข้าว การประมง ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ยาง ปูนซีเมนต์ เหมืองอัญมณี สิ่งทอ

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

เสื้อผ้า สิ่งทอ ไม้ ยางพารา ข้าว ปลา ยาสูบ และรองเท้า

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ฮ่องกง แคนาดา สิงคโปร์ ออสเตรีย เบลเยียม บังกลาเทศ โครเอเชีย ไซปรัส เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี อิตาลี ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส โรมาเนีย สโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน สวีเดน

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม บุหรี่ ทองคำ วัสดุก่อสร้าง เครื่องจักร ยานพาหนะ และยา

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

ไทย จีน เวียดนาม ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

8,388.95 ล้าน USD ไทยส่งออก 7,621.03 ล้าน USD นำเข้า 767.92 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 6,853.11 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

เครื่องพลอย อัญมณี ผัก ผลไม้ ลวดและสายเคเบิล สินแร่และโลหะอื่น ๆ เสื้อผ้าสำเร็จรูป

สินค้าส่งออก

น้ำมันสำเร็จรูป เครื่องดื่ม น้ำตาลทราย อัญมณีและเครื่องประดับ รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ

การลงทุน

ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 3.82 ล้าน USD
ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ 221.32 ล้าน USD

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากราชอาณาจักรกัมพูชา...เดินทางมาประเทศไทยจำนวน 948,351 คน (ข้อมูลปี 2561) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากปี 2560) และมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปราชอาณาจักรกัมพูชา...จำนวน 97,499 คน (ข้อมูลปี 2561) (ลดลงร้อยละ 75 จากปี 2560)

คนไทยในราชอาณาจักรกัมพูชา...

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในราชอาณาจักรกัมพูชา...

สถานเอกอัครราชทูต (Phnom Penh)

หน่วยงานของราชอาณาจักรกัมพูชา...ในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Bangkok Metropolis)
สถานกงสุลใหญ่(อาชีพ) (Sa Kaeo.....)