เอเชียตะวันออก

สาธารณรัฐเกาหลี (South Korea)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 19021 view

รายละเอียดภาพรวม

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง มียุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการส่งออก โดยเฉพาะสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง เช่น การต่อเรือ รถยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปิโตรเคมี ฯลฯ ส่งเสริม R&D ในนวัตกรรมใหม่ ๆ รวมทั้งส่งเสริมด้าน Green Economy SMEs และ Startups
ปัจจุบันเกาหลีใต้ส่งเสริมนโยบายการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ ๔ และนโยบาย New Southern Policy ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 และโครงการ EEC ของไทย
ขณะนี้สองประเทศมีกลไกความร่วมมือที่สำคัญ ได้แก่ (๑) Joint Commission (JC) ระดับ รมว.กต. (ประชุมครั้งเดียวเมื่อ มิ.ย. ๒๕๔๖) (๒) Policy Consultation (PC) (ประชุมครั้งแรกเมื่อ มิ.ย. ๒๕๕๓ – ระดับรองปลัด กต. / ครั้งที่ ๒ เมื่อ ๗ มี.ค ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๓ เมื่อ ๓ พ.ค. ๒๕๖๑ – ระดับปลัด กต.) และ (๓) The Republic of Korea - Thailand Committee on Economic Cooperation (KOTCOM) ระดับรองนายกรัฐมนตรี (ประชุมครั้งแรกที่กรุงโซล เมื่อ ๒๒ มี.ค. ๒๕๕๙)

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

100,339 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

52 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Seoul

ภาษาราชการ

เกาหลี

ศาสนา

คริสต์, พุทธ, อื่น ๆ

ประธานาธิบดี

นายมุน แช-อิน (Mr. Moon Jae-in)

นายกรัฐมนตรี

นายลี นัก-ยอน (Mr. Lee Nak-yeon)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

คัง คยอง-ฮวา (Kang Kyung-wha)

วันชาติ

3 ตุลาคม

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

1,619.42 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

31,362.8 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 2.7 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 KRW = 0.0287 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 1.5 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ถ่านหิน ทังสเตน กราไฟต์ ตะกั่ว ธาตุโลหะ

อุตสาหกรรมหลัก

เซมิคอนดักเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์ ต่อเรือ ปิโตรเคมี สินค้านวัตกรรมชั้นสูง

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

เครื่องจักรกล เครื่องจักรไฟฟ้า ยานยนต์ การต่อเรือและส่วนประกอบเรือ พลังงานเชื้อเพลิง

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

จีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

พลังงานเชื้อเพลิง เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องจักรกล เหล็กและเหล็กกล้า ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ซาอุดีอาระเบีย

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

13,766.21 ล้าน USD ไทยส่งออก 4,888.85 ล้าน USD นำเข้า 8,877.36 ล้าน USD จึงเสียเปรียบดุลการค้า 3,988.51 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

เหล็กและเหล็กกล้า เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกล แผงวงจรไฟฟ้า

สินค้าส่งออก

ยางพารา แผงวงจรไฟฟ้า น้ำมันดิบ เคมีภัณฑ์ น้ำตาลทราย เม็ดพลาสติก

การลงทุน

ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 265.17 ล้าน USD
ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ 20.34 ล้าน USD

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐเกาหลีเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 1,796,401 คน (ข้อมูลปี 2561) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 จากปี 2559) และมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสาธารณรัฐเกาหลีจำนวน 515,658 คน (ข้อมูลปี 2561) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปี 2559)

คนไทยในสาธารณรัฐเกาหลี

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลี

สถานเอกอัครราชทูต (Seoul)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Busan)

หน่วยงานของสาธารณรัฐเกาหลีในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Bangkok Metropolis)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Chiang Mai)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Phuket)