เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

รัฐคูเวต (Kuwait)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 15628 view

รายละเอียดภาพรวม

เป็นประเทศอาหรับสายกลางที่ร่ำรวยจากการส่งออกน้ำมัน อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
มีปริมาณน้ำมันสำรองประมาณร้อยละ 10 ของโลก
มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ โดยการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเป็นจำนวนมากเพื่อการอุปโภคบริโภค และมีการนำเข้าแรงงานจากต่างประเทศ
ดำเนินนโยบาย “Look East Policy” "การทูตทางเศรษฐกิจ" และใช้นโยบายการค้าเสรี
ชาวคูเวตมีทัศนคติที่ดีต่อไทย โดยคูเวตตระหนักถึงความช่วยเหลือ/สนับสนุนของไทยต่อคูเวตในช่วงสงครามอ่าวเปอร์เซีย และได้บริจาคเงินให้ความช่วยเหลือไทย เมื่อครั้งเกิดอุทกภัยในประเทศไทย เมื่อปี 2554

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

17,818 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

4 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

-

ภาษาราชการ

อังกฤษ อาหรับ

ศาสนา

อิสลาม

ผู้บริหารสูงสุด

-

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

-

วันชาติ

5 กุมภาพันธ์

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

141.68 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

34,244.0 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 1.2 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 KWD = บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ

อุตสาหกรรมหลัก

ผลิตน้ำมัน ปูนซีเมนต์ การต่อและซ่อมเรือ

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

น้ำมัน ผลิตภัณฑ์น้ำมัน ปุ๋ย

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

เกาหลีใต้ จีน อินเดีย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา ปากีสถาน

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

อาหาร วัสดุก่อสร้าง ยานพาหนะ และอะไหล่ เครื่องนุ่งห่ม

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

จีน สหรัฐอเมริกา ซาอุดีอาระเบีย ญี่ปุ่น เยอรมนี ฝรั่งเศส อินเดีย

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

1,258.86 ล้าน USD ไทยส่งออก 329.34 ล้าน USD นำเข้า 929.52 ล้าน USD จึงเสียเปรียบดุลการค้า 600.18 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

น้ำมันสำเร็จรูป น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ เคมีภัณฑ์ เยื่อกระดาษ

สินค้าส่งออก

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องจักรและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล อาหารทะเลกระป๋อง

การลงทุน

ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 2.60 ล้าน USD

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากรัฐคูเวตเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 74,665 คน (ข้อมูลปี 2561) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 จากปี 2559) และมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปรัฐคูเวตจำนวน 22,606 คน (ข้อมูลปี 2561) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 804 จากปี 2559)

คนไทยในรัฐคูเวต

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในรัฐคูเวต

สถานเอกอัครราชทูต (Al Kuwayt)

หน่วยงานของรัฐคูเวตในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Bangkok Metropolis)