เอเชียตะวันออก

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Laos)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 25594 view

รายละเอียดภาพรวม

เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความใกล้ชิดกับไทยทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม มีเขตแดนติดต่อกับไทย ทั้งทางบกและทางน้ำ ถึง ๑,๘๑๐ กิโลเมตร พัฒนาการต่าง ๆ ในลาวจึงส่งผลกระทบต่อไทยและการกำหนดนโยบายของไทยต่อภูมิภาคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็นแหล่งวัตถุดิบ แหล่งพลังงานสำรอง และแหล่งลงทุนของไทย เพื่อการผลิตสินค้าส่งออกไปยังประเทศที่สามที่ให้สิทธิพิเศษทางการค้าแก่ลาว
สามารถเป็นจุดเชื่อมต่อ (land bridge หรือ land link) ด้านการคมนาคมขนส่งและการส่งออกสินค้าของไทยไปยังประเทศที่สามในอนุภูมิภาค

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

236,800 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

7 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Vientiane

ภาษาราชการ

ลาว

ศาสนา

คริสต์, พุทธ, อื่น ๆ

ผู้บริหารสูงสุด

-

นายกรัฐมนตรี

นายทองลุน สีสุลิด (Mr. Thongloun SISOULITH)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

สะเหลิมไซ กมมะสิด (Saleumxay KOMMASITH)

วันชาติ

2 ธันวาคม

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

19 ธันวาคม 2493 (ค.ศ. 1950)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

18.13 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

2,567.5 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 6.5 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 LAK = 0.0037 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 2 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ไม้ ทองแดง ดีบุก ยิปซั่ม ตะกั่ว อัญมณี ทองคำ ถ่านหิน เกลือ ลิกไนต์

อุตสาหกรรมหลัก

เหมืองแร่ โครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ ไม้แปรรูป อุตสาหกรรมเกษตร ก่อสร้าง เครื่องนุ่งห่ม ท่องเที่ยว

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

ไม้แปรรูป กาแฟ ไฟฟ้า ดีบุก ทองแดง ทองคำ

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

ไทย จีน เวียดนาม

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ยานพาหนะ น้ำมันเชื้อเพลิง สินค้าอุปโภคบริโภค

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

ไทย จีน เวียดนาม

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

6,738.22 ล้าน USD ไทยส่งออก 4,125.04 ล้าน USD นำเข้า 2,613.18 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 1,511.86 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

เชื้อเพลิงอื่น สินแร่โลหะ เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า ปูนซีเมนต์ ผักผลไม้ พืช ไม้ซุง ไม้แปรรูป เคมีภัณฑ์ทางการเกษตร อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ

สินค้าส่งออก

น้ำมันสำเร็จรูป รถยนต์และส่วนประกอบ เหล็กกล้า เครื่องสำอาง เคมีภัณฑ์ สินค้าปศุสัตว์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ วงจรพิมพ์ ไก่สดเย็นแช่แข็ง

การลงทุน

ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 4.69 ล้าน USD
ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ 343.17 ล้าน USD

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 1,664,456 คน (ข้อมูลปี 2561) (ลดลงร้อยละ 20 จากปี 2559) และมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจำนวน 1,575,233 คน (ข้อมูลปี 2561) (ลดลงร้อยละ 22 จากปี 2559)

คนไทยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สถานเอกอัครราชทูต (Vientiane)
สถานกงสุลใหญ่ (Savannakhet)

หน่วยงานของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Bangkok Metropolis)
สถานกงสุลใหญ่(อาชีพ) (Khon Kaen)