เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา (Sri Lanka)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 31442 view

รายละเอียดภาพรวม

อุดมสมบูรณ์ด้วยพลอยและอัญมณี เป็นแหล่งปลูกชาที่มีชื่อเสียงของโลก เพิ่งค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่บริเวณทางภาคตะวันตกของประเทศ (Gulf of Mannar)
ไทยและศรีลังกามีความใกล้ชิดทางด้านศาสนาและวัฒนธรรม เนื่องจากทั้งสองประเทศมีประชากรส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติ ที่ผ่านมา ฝ่ายไทยได้อัญเชิญกฐินพระราชทานไปทอดถวายที่วัดในศรีลังกาเป็นประจำทุกปี
รัฐบาลศรีลังกาประกาศชัยชนะเหนือกลุ่มกบฏพยัคฆ์ทมิฬอีแลม (LTTE) เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ซึ่งถือเป็นจุดสิ้นสุดการสู้รบที่ยาวนานกว่า ๒๖ ปี โดยปัจจุบันรัฐบาลศรีลังกาให้ความสำคัญต่อการดำเนินการฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ที่เคยเป็นเขตสู้รบ รวมทั้งการสร้างความสมานฉันท์ในชาติ เพื่อสร้างสันติภาพในระยะยาว
ปัจจุบัน ศรีลังกาเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของไทยในการส่งเสริมการค้าและการลงทุน เนื่องจากศักยภาพทางเศรษฐกิจของศรีลังกามีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นภายหลังจากที่สงครามภายในประเทศสิ้นสุดลง

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

65,610 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

22 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Colombo

ภาษาราชการ

สิงหล ทมิฬ

ศาสนา

คริสต์, พุทธ, อิสลาม, ฮินดู

ประธานาธิบดี

นายไมตรีปาละ สิริเสนา (Mr. Maithripala Sirisena)

นายกรัฐมนตรี

นายรานิล วิกรมสิงเห (Mr. Ranil Wickremesinghe)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ติลัก มารปณะ (Tilak Marapana)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

20 พฤศจิกายน 2489 (ค.ศ. 1946)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

88.90 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

4,102.5 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 3.2 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 LKR = 0.18 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 2.1 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

หินปูน พลังงานน้ำ ฟอสเฟต รัตนชาติ

อุตสาหกรรมหลัก

การแปรรูปยาง ชา มะพร้าว ยาสูบ เสื้อผ้า

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

เครื่องนุ่งห่ม เครื่องเทศ ผลิตภัณฑ์จากยาง อุปกรณ์ไฟฟ้า

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร อินเดีย เยอรมนี อิตาลี

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

น้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องจักร ยานยนต์

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

อินเดีย จีน สิงคโปร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ญี่ปุ่น

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

521.65 ล้าน USD ไทยส่งออก 438.18 ล้าน USD นำเข้า 83.47 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 354.71 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

เพชรพลอย อัญมณี เงินแท่ง และทองคำ เสื้อผ้าสำเร็จรูป สัตว์น้ำสด เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ

สินค้าส่งออก

ปลาแห้ง รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ น้ำตาลทราย ผ้าผืน เครื่องจักรกล ยางพารา เม็ดพลาสติก

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 64,760 คน (ข้อมูลปี 2561) (ลดลงร้อยละ 5 จากปี 2560) และมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาจำนวน 6,324 คน (ข้อมูลปี 2561) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 28 จากปี 2560)

คนไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

สถานเอกอัครราชทูต (Colombo)

หน่วยงานของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Bangkok Metropolis)