เอเชียตะวันออก

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (Myanmar)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 42401 view

รายละเอียดภาพรวม

ภายหลังพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD) ได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้นในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๘ พ.ย. ๒๕๕๘ เมียนมาได้จัดตั้งรัฐบาลพลเรือนขึ้นครั้งแรกในรอบ ๕๐ ปี
ประเด็นที่น่าจับตามอง คือการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับกองทัพ การแก้ปัญหาสถานการณ์ในรัฐยะไข่ กระบวนการสันติภาพ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาปากท้องและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน
มีทรัพยากรสมบูรณ์ เป็นแหล่งวัตถุดิบ ตลาดการค้า แรงงาน และแหล่งลงทุนสำคัญของไทย โดยเฉพาะด้านพลังงาน (ก๊าซและไฟฟ้าพลังน้ำ) เป็นทางเชื่อมสู่จีนและอินเดีย เชื่อมทะเลอันดามันกับทะเลจีนใต้
เป็นเพื่อนบ้านสำคัญที่มีพรมแดนติดกับไทยยาวที่สุด (๒,๔๐๑ กม.) มีผลประโยชน์ร่วมกันในทุกมิติ แต่ก็ประสบปัญหาร่วมกันหลายประการ อาทิ ยาเสพติด แรงงานผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ โรคระบาด ความมั่นคงชายแดน ปัญหาสิ่งแวดล้อม ประเด็นด้านเขตแดน ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขร่วมกัน

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

657,740 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

54 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Naypyidaw

ภาษาราชการ

พม่า

ศาสนา

คริสต์, พุทธ, อิสลาม, อื่น ๆ

พระประมุข

อูวินมยิน (U Win Myint)

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ออง ซาน ซู จี (Daw Aung San Suu Kyi)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

71.21 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

1,326.0 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 6.2 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 MMK = 0.0207 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 6.9 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ก๊าซธรรมชาติ ป่าไม้ แร่ธาตุ

อุตสาหกรรมหลัก

เกษตร สิ่งทอ อัญมณี

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

ก๊าซธรรมชาติ สินค้าเกษตรและป่าไม้ สิ่งทอ

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

ไทย จีน อินเดีย

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักรกล สินค้ารถยนต์และชิ้นส่วน น้ำมันสำเร็จรูป

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

จีน ไทย สิงคโปร์

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

7,630.36 ล้าน USD ไทยส่งออก 4,618.23 ล้าน USD นำเข้า 3,012.13 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 1,606.10 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

ก๊าซธรรมชาติ สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค สัตว์มีชีวิตไม่ได้ทำพันธุ์ สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์

สินค้าส่งออก

น้ำมันสำเร็จรูป เครื่องดื่ม (รวมสุรา) เคมีภัณฑ์ น้ำตาลทราย เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ

การลงทุน

ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 1.37 ล้าน USD
ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ 359.97 ล้าน USD

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 368,159 คน (ข้อมูลปี 2561) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จากปี 2560) และมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาจำนวน 331,919 คน (ข้อมูลปี 2561) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 36 จากปี 2560)

คนไทยในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

สถานเอกอัครราชทูต (Yangon)

หน่วยงานของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Bangkok Metropolis)
สถานกงสุลใหญ่(อาชีพ) (Chiang Mai)