ยุโรป

สาธารณรัฐมอลตา (Malta)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 4529 view

รายละเอียดภาพรวม

พึ่งพิงการนำเข้าพลังงาน น้ำ และอาหารจากต่างประเทศ เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านขนาดพื้นที่ และขาดพลังงานน้ำ
มีศักยภาพด้านการจัดการการประมง โดยเฉพาะการทำประมงอย่างยั่งยืน
มอลตาเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

316 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

483,530 คน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Valletta

ภาษาราชการ

อังกฤษ

ศาสนา

คริสต์

ประธานาธิบดี

นางนางมารี-หลุยส์ โคไลโร เปรกา (Mrs. Marie-Louise Coleiro Preca)

นายกรัฐมนตรี

โจเสฟ มัสกัต (Joseph Muscat)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

(Carmeno Abela)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

17 ธันวาคม 2527 (ค.ศ. 1984)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

14.54 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

30,074.7 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 6.6 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 EUR = 38.88 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 1.2 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

หินปูน เกลือ

อุตสาหกรรมหลัก

การท่องเที่ยว การต่อและซ่อมเรือ สิ่งทอ เกษตรกรรม

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง เคมีภัณฑ์ แร่เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น สินค้าอุตสาหกรรม

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

ลิเบีย ฝรั่งเศส เยอรมนี สิงคโปร์ ญี่ปุ่น

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง แร่เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น อาหาร ผลิตภัณฑ์เคมี

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

เยอรมนี แคนาดา ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

51.82 ล้าน USD ไทยส่งออก 28.35 ล้าน USD นำเข้า 23.47 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 4.88 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก ไดโอด ทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์กึ่งตัวนำ เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ

สินค้าส่งออก

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ อาหารสัตว์เลี้ยง แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องนุ่งห่ม รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐมอลตาเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 2,275 คน (ข้อมูลปี 2560) (ลดลงร้อยละ 4 จากปี 2558)

คนไทยในสาธารณรัฐมอลตา

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐมอลตา

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของสาธารณรัฐมอลตาในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Bangkok Metropolis)
สถานเอกอัครราชทูต (Beijing)
สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ (Bangkok Metropolis)