เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

สาธารณรัฐมอริเชียส (Mauritius)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 15521 view

รายละเอียดภาพรวม

เป็นประเทศเกาะภูเขาไฟ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของมหาสมุทรอินเดีย มีทะเลและ หาดทรายงดงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของโลก
เป็นอดีตอาณานิคมอังกฤษ และตกอยู่ใต้การปกครองของฝรั่งเศสระหว่างปี 2253 - 2353 ก่อนที่อังกฤษจะเข้ามาปกครอง โดยฝรั่งเศสได้ยอมแพ้ในปี 2353 ภายใต้เงื่อนไขให้ประชาชนใช้ภาษาและกฎหมายของฝรั่งเศสในการดำรงชีวิตตามเดิม ทำให้ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ยังใช้ภาษาฝรั่งเศสในการดำรงชีวิต
มีเสถียรภาพทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยและมีความปรองดองระหว่างเชื้อชาติสูง (Racial Harmony) ประชากรประกอบด้วยคนเชื้อสาย อินเดีย แอฟริกา และยุโรป
ประธานาธิบดีเป็นประมุขแห่งรัฐ มาจากการเลือกตั้งของสภาแห่งชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับรองผลการเลือกตั้ง (มีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี) สำหรับอำนาจการบริหารประเทศเป็นของนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหัวหน้ารัฐบาล และมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนมอริเชียสเป็นการส่วนพระองค์ เมื่อวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2560

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

2,040 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

1 ล้านคน (ไทย 0 คน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

เมืองหลวง

Port Louis

ภาษาราชการ

อังกฤษ

ศาสนา

, คริสต์, ไม่ระบุ, อิสลาม, อื่น ๆ, ฮินดู

ประธานาธิบดี

นาย (Mr. Barlen Vyapoory)

นายกรัฐมนตรี

นายประวินด์ กูมาร์ จักนาอุท (Mr. Pravind Kumar Jugnauth)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

วิชณุ สีตานะห์ ลัตฉมีนาไรดู (Vishnu Seetanah Lutchmeenaraido)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

14.18 ล้าน USD (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

GDP Per Capital

11,203.5 USD (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

GDP Growth

ร้อยละ 3.55 (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

สกุลเงิน

1 MUR = 85.73 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 0.41 (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

ทรัพยากรที่สำคัญ

อุดมด้วยทรัพยากรประมง พื้นที่อุดมสมบูรณ์สำหรับการเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมหลัก

การแปรรูปอาหาร (โดยเฉพาะการฟอกน้ำตาล) สิ่งทอ เสื้อผ้า เหมืองแร่ เคมีภัณฑ์ โลหะภัณฑ์ อุปกรณ์ขนส่ง เครื่องจักร

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

เนื้อปลาแปรรูป น้ำตาลทรายดิบ เสื้อผ้าและสิ่งทอ เสื้อยืด น้ำมันปิโตรเลียม

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แซมเบีย แอฟริกาใต้

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

น้ำมันปิโตรเลียม เนื้อปลาแช่แข็ง รถยนต์ อากาศยาน ถ่านไม้

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

จีน อินเดีย ฝรั่งเศส แอฟริกาใต้ ญี่ปุ่น

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

91.55 ล้าน USD ไทยส่งออก 81.31 ล้าน USD นำเข้า 10.24 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 71.07 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2562)

สินค้านำเข้า

สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด นาฬิกาและส่วนประกอบ (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์)

สินค้าส่งออก

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ น้ำตาลทราย (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์)

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐมอริเชียสเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 11,440 คน (ข้อมูลปี 2562) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 43 จากปี 2559)

คนไทยในสาธารณรัฐมอริเชียส

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐมอริเชียส

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Port Louis)

หน่วยงานของสาธารณรัฐมอริเชียสในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Kuala Lumpur)