เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน (Pakistan)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 9951 view

รายละเอียดภาพรวม

เป็นประเทศยุทธศาสตร์ที่ไทยให้ความสำคัญตามนโยบายมุ่งตะวันตก (Look West) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายมุ่งตะวันออก/เอเชียตะวันออก (Vision East Asia) ของปากีสถาน
เป็นตลาดสินค้าไทย และเป็นประตูการค้าของไทยสู่อัฟกานิสถาน เอเชียกลาง และตะวันออกกลาง
มีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครอง และใช้ในการคานอำนาจกับอินเดีย
มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจีน ในลักษณะหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา โดยเฉพาะโครงการระเบียงเศรษฐกิจจีน - ปากีสถาน (CPEC) ซึ่งมีมูลค่ากว่า ๖ หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และเป็น ๑ ใน ๖ ระเบียงเศรษฐกิจภายใต้ข้อริเริ่ม Belt and Road Initiative (BRI) ของจีน

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

796,096 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

208 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Islamabad

ภาษาราชการ

อูรดู อังกฤษ

ศาสนา

อิสลาม

ประธานาธิบดี

นายอารีฟ-อัร- เราะห์มาน อัลวี (Mr. )

นายกรัฐมนตรี

นายอิมรอน ข่าน (Mr. )

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ชาห์ มะห์มูด ฮุสซัยน์ กุเรชี ( )

วันชาติ

23 มีนาคม

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

10 ตุลาคม 2494 (ค.ศ. 1951)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

304.95 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

1.0 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 5.7 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 PKR = 0.23 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 18.45 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

กระแสไฟฟ้าพลังน้ำ ก๊าซธรรมชาติ แหล่งเพาะปลูกข้าวและฝ้ายดิบ

อุตสาหกรรมหลัก

อุตสาหกรรมสิ่งทอ แปรรูปอาหาร น้ำตาล ชิ้นส่วนยานยนต์ ยารักษาโรค

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

ฝ้ายดิบ ด้าย เครื่องนอน ข้าว เครื่องหนัง เคมีภัณฑ์

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สหรัฐอเมริกา จีน เยอรมนี อัฟกานิสถาน สหราชอาณาจักร

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

น้ำมันปิโตรเลียม พลาสติก เหล็กและเหล็กกล้า รถยนต์

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

จีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

208.00 ล้าน USD ไทยส่งออก 1.00 ล้าน USD นำเข้า 207.00 ล้าน USD จึงเสียเปรียบดุลการค้า 206.00 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

สัตว์น้ำสด แช่เย็น แปรรูป พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นๆ เสื้อผ้าสำเร็จรูป

สินค้าส่งออก

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ยาง เหล็ก เส้นใยประดิษฐ์

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 84,958 คน (ข้อมูลปี 2561) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากปี 2560) และมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานจำนวน 24,251 คน (ข้อมูลปี 2561)

คนไทยในสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

สถานกงสุลใหญ่ (Karachi)
สถานเอกอัครราชทูต (Islamabad)

หน่วยงานของสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Bangkok Metropolis)