ยุโรป

สาธารณรัฐโปแลนด์ (Poland)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 4915 view

รายละเอียดภาพรวม

โปแลนด์ให้ความสำคัญต่อการเป็นพันธมิตรทางทหารกับสหรัฐฯ และ NATO โดยโปแลนด์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม NATO Summit ระหว่างวันที่ ๘-๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (ค.ศ.๒๐๑๖) ณ กรุงวอร์ซอ โปแลนด์ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่ม Visegrad 4 เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (ค.ศ.๒๐๑๖) โดยมีเป้าหมายมุ่งเน้นของการดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มฯ ของโปแลนด์ คือ การส่งเสริมบทบาทของกลุ่มประเทศ Visegrad 4 ในยุโรป
มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปกลาง และมีนโยบายขยายตลาดใหม่นอกตลาดดั้งเดิมในยุโรป
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่โดดเด่น ได้แก่ อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า ยานยนต์ และเกษตรกรรม
มีแหล่งถ่านหินใหญ่เป็นลำดับที่ ๕ ของโลก มีแหล่งก๊าซธรรมชาติจากหินดินดานขนาดใหญ่
เริ่มพัฒนาพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พลังงานลม และพลังงานชีวมวล
ในช่วง ๒-๓ ปีที่ผ่านมา โปแลนด์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติในหลายโอกาส อาทิ งาน World Youth Day ที่เมือง Krakow ระหว่างวันที่ ๑๖-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิสได้เสด็จร่วมงานด้วย โปแลนด์งานจะเป็นเจ้าภาพ World Games ที่เมือง Wroclaw ในปี ๒๕๖๐ (ค.ศ.๒๐๑๗) โดยเมื่อวันที่...........ได้ระหว่างวันที่ ๒๐-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐จัด World Youth Day ที่เมือง Krakow ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิสได้เสด็จร่วมงานด้วย และโปแลนด์อยู่ระหว่างหาเสียงเพื่อสมัครเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Expo 2022 ที่เมือง Lodz ด้วย

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

312,685 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

38 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

-

ภาษาราชการ

โปลิช

ศาสนา

คริสต์, อื่น ๆ

ผู้บริหารสูงสุด

-

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

-

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

14 พฤศจิกายน 2515 (ค.ศ. 1972)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

585.78 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

15,424.0 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 5.1 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 PLN = บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 1.8 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ถ่านหิน เหล็ก ทองแดง ก๊าซธรรมชาติจากหินดินดาน กำมะถัน เงิน ตะกั่ว

อุตสาหกรรมหลัก

เครื่องจักร เหล็กและเหล็กกล้า เหมืองถ่านหิน เคมีภัณฑ์ ต่อเรือ อาหารแปรรูป แก้ว เครื่องดื่ม สิ่งทอ

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

เครื่องจักรและอุปกรณ์การขนส่ง เครื่องจักรไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ เชื้อเพลิงธรรมชาติ พลาสติก เหล็ก อาหาร และปศุสัตว์

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

อิตาลี รัสเซีย เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เช็ก สหราชอาณาจักร

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักรและอุปกรณ์การขนส่ง เชื้อเพลิงธรรมชาติ ยานยนต์ พลาสติก และเหล็ก

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

ฝรั่งเศส เช็ก อิตาลี จีน เนเธอร์แลนด์ รัสเซีย

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

855.22 ล้าน USD ไทยส่งออก 468.92 ล้าน USD นำเข้า 386.30 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 82.62 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ เวชกรรมและเภสัชกรรม

สินค้าส่งออก

เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ยางพารา ผลิตภัณฑ์ยาง ผลไม้กระป๋องและแปรรูป

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐโปแลนด์เดินทางมาประเทศไทยจำนวน 105,256 คน (ข้อมูลปี 2560) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 42 จากปี 2559) และมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสาธารณรัฐโปแลนด์จำนวน 4,432 คน (ข้อมูลปี 2560) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 1,377 จากปี 2559)

คนไทยในสาธารณรัฐโปแลนด์

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐโปแลนด์

สถานเอกอัครราชทูต (Warsaw)

หน่วยงานของสาธารณรัฐโปแลนด์ในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Bangkok Metropolis)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Phuket)