ยุโรป

สาธารณรัฐสโลวีเนีย (Slovenia)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 5521 view

รายละเอียดภาพรวม

ตลาดบริโภคของสโลวีเนียมีขนาดเล็ก แต่มีทรัพยากรป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มีภาคเกษตรกรรมกระจายอยู่ทั่วไป
มีท่าเรือ Koper ที่ขนถ่ายสินค้าจากยุโรปตะวันออกไปสู่ทะเลเอเดรียติกเพื่อออกไปยังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและเป็นเขตปลอดภาษี ซึ่งมีเส้นทางรถไฟต่อไปยังประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค
เป็นประตูสู่ภูมิภาคบอลข่านทางทิศเหนือ และตั้งอยู่บริเวณสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจออสเตรีย – อิตาลี – ฮังการี – สโลวีเนีย โดยพยายามให้ความสำคัญกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นหลัก
ประมาณสองในสามของประชากรสโลวีเนียทำงานในภาคบริการ ซึ่งถือเป็นภาคเศรษฐกิจหลักของประเทศ
สโลวีเนียเน้นเรื่องการจัดทำธรรมนูญยุโรปใหม่ และได้ริเริ่ม Ljubljana Initiative ซึ่งเป็นข้อเสนอภายใต้การนำของนาย Peter Jambrek อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญสโลวีเนียในเป็นกรอบการดำเนินงานการรื้อฟื้นการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญใหม่สำหรับสหภาพยุโรปปแทนสนธิสัญญาลิสบอน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นหนึ่งเดียวกันให้ยุโรปของสหภาพยุโรป มีความเข้มแข็งมากขึ้น ใส่รายละเอียดขยายความด้วย แบบนี้คนอื่นไม่เข้าใจหรอก

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

20,273 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

2 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

-

ภาษาราชการ

สโลวีเนียน

ศาสนา

คริสต์, ไม่ระบุ, อิสลาม, อื่น ๆ

ผู้บริหารสูงสุด

-

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

-

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

54.24 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

26,234.0 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 4.5 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 EUR = 38.88 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 1.7 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ถ่านหิน ลิกไนต์ ตะกั่ว สังกะสี ปรอท ยูเรเนียม เงิน ป่าไม้

อุตสาหกรรมหลัก

โลหะ อะลูมินั่ม ตะกั่ว สังกะสี อิเล็กทรอนิกส์ รถบรรทุก อุปกรณ์ไฟฟ้า ไม้ สิ่งทอ เครื่องจักร

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

สินค้าแปรรูป เครื่องจักรและอุปกรณ์การขนส่ง เคมีภัณฑ์ อาหาร

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

ฮังการี ฝรั่งเศส ออสเตรีย โครเอเชีย อิตาลี เยอรมนี

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักร อุปกรณ์การขนส่ง สินค้าแปรรูป เคมีภัณฑ์ น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น อาหาร

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

จีน โครเอเชีย ฝรั่งเศส ออสเตรีย อิตาลี เยอรมนี

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

123.39 ล้าน USD ไทยส่งออก 65.95 ล้าน USD นำเข้า 57.44 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 8.51 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช

สินค้าส่งออก

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบรถยนต์ ยางพารา เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง เม็ดพลาสติก

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐสโลวีเนียเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 10,501 คน (ข้อมูลปี 2560) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 32 จากปี 2558)

คนไทยในสาธารณรัฐสโลวีเนีย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐสโลวีเนีย

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์

หน่วยงานของสาธารณรัฐสโลวีเนียในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Beijing)
สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ (Bangkok Metropolis)