อเมริกาและแปซิฟิก

สหรัฐอเมริกา (United States of America)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 59130 view

รายละเอียดภาพรวม

ปัจจุบัน สหรัฐฯ มีนโยบาย “America First” เน้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจ สร้างรายได้และเพิ่มการจ้างงานในประเทศ รวมทั้งสร้างความปลอดภัยให้ประเทศและประชาชน สหรัฐฯ ยังคงต้องการเสริมสร้างพันธมิตรในภูมิภาคเพื่อถ่วงดุลและเพิ่มอำนาจเจรจาต่อรองกับจีน และป้องปรามภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือ เป็นหลัก
เป็นตลาดที่มีกำลังซื้อมากที่สุด และเป็นคู่ค้าสำคัญลำดับที่ ๓ ของไทย
นอกจากความร่วมมือด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ ไทยเน้นส่งเสริมความสัมพันธ์รอบด้านกับสหรัฐฯ โดยเฉพาะด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

9,826,675 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

327 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Washington DC

ภาษาราชการ

อังกฤษ

ศาสนา

คริสต์, พุทธ, อิสลาม

ประธานาธิบดี

โดนัลด์ เจ. ทรัมป์ (Donald J. Trump)

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

-

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

1 มกราคม 2559 (ค.ศ. 2016)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

20,494.10 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

62,641.0 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 2.9 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 USD = 32.79 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 2.4 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ถ่านหิน ทองแดง เกลือ ยูเรเนียม ทองคำ ก๊าซธรรมชาติ

อุตสาหกรรมหลัก

ปิโตรเลียม เครื่องยนต์เครื่องบิน อุปกรณ์การสื่อสาร เคมีภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ อาหารแปรรูป

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

สินค้าประเภททุน (เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจักรกล เครื่องยนต์) สินค้าสำหรับอุตสาหกรรม (ยาง ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ พลาสติก) และสินค้าบริการ (สิทธิทางปัญญา)

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

คอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ อาหารทะเลแปรรูป

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น เม็กซิโก จีน

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

43,116.04 ล้าน USD ไทยส่งออก 28,016.32 ล้าน USD นำเข้า 15,099.72 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 12,916.60 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

สินค้าประเภททุน (เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจักรกล เครื่องยนต์) สินค้าสำหรับอุตสาหกรรม ( ยาง ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ พลาสติก) และสินค้าบริการ (สิทธิทางปัญญา)

สินค้าส่งออก

คอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ อาหารทะเลแปรรูป

การลงทุน

ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 631.34 ล้าน USD
ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ 376.25 ล้าน USD

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสหรัฐอเมริกาเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 1,122,088 คน (ข้อมูลปี 2561) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากปี 2560) และมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสหรัฐอเมริกาจำนวน 125,583 คน (ข้อมูลปี 2561)

คนไทยในสหรัฐอเมริกา

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสหรัฐอเมริกา

สถานเอกอัครราชทูต (Washington DC)
สถานกงสุลใหญ่
สถานกงสุลใหญ่ (New York)
สถานกงสุลใหญ่ (Los Angeles)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Montgomery)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Denver)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Coral Gables)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Atlanta)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Honolulu)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (New Orleans)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Boston)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Kansas)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Tulsa)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Portland)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Texas)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (El Paso)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Texas)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Utah)
คณะทูตถาวร (New York)

หน่วยงานของสหรัฐอเมริกาในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Bangkok Metropolis)
สถานกงสุลใหญ่(อาชีพ) (Chiang Mai)