กฎหมายและสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายและสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้อง

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ก.ย. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 พ.ค. 2567

| 141,402 view

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในกระทรวงการต่างประเทศ

     ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒
  • หัวข้อกฏหมายของกระทรวงการต่างประเทศและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับคนไทยในต่างประเทศ