การลงทะเบียนสื่อมวลชนต่างประเทศที่ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย

การลงทะเบียนสื่อมวลชนต่างประเทศที่ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย

          สื่อมวลชนต่างประเทศที่ขอรับการรับรองในการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว สำหรับสื่อมวลชน หรือต่ออายุการตรวจลงตราฯ ใบอนุญาตทำงาน และบัตรผู้สื่อข่าว จะต้องยื่นคำร้องผ่านระบบ MFA Media Online Service (MMOS)

 

          สำหรับขั้นตอนการขอรับหรือต่ออายุการตรวจลงตรา โปรดใช้ แนวทางการพิจารณาการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส M และราชการ รหัส F ให้แก่สื่อมวลชนต่างประเทศ

(https://mmos.mfa.go.th/upload/iblock/dc4/dc4478d873c8d3b7414b0c24ea257fb7.pdf)

 

          ระบบ MFA Media Online Service (MMOS) ถูกพัฒนาขึ้นโดยกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อให้บริการสื่อมวลชนต่างประเทศในกรณีต่าง ๆ  ดังนี้

          ๑. การลงทะเบียนออนไลน์สำหรับสื่อมวลชนต่างชาติในประเทศไทย ซึ่งประสงค์เข้าร่วมการประชุม
หรืองานอื่น ๆ จัดขึ้นโดยกระทรวงการต่างประเทศ

          ๒. ระบบการลงทะเบียนทางออนไลน์สำหรับสื่อมวลชนต่างประเทศที่ประสงค์จะขอทำงานหรือพำนักในราชอาณาจักร และเพื่อต่ออายุการตรวจลงตราฯ รายปีเพื่อขอรับการต่อใบอนุญาตทำงาน และบัตรผู้สื่อข่าว

          ๓. ระบบข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือประกาศต่าง ๆ จากกระทรวงการต่างประเทศ

 

หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส M ได้จากเว็บไซต์ http://mmos.mfa.go.th