ข่าวสารนิเทศ

นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๕

26 ก.ย. 2563

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๑๐ ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓

25 ก.ย. 2563

กระทรวงการต่างประเทศได้รับโล่เชิดชูเกียรติหน่วยงานที่สนับสนุนการขับเคลื่อนแนวทาง “บวร” ในการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

25 ก.ย. 2563

กระทรวงการต่างประเทศจัดโครงการศึกษาดูงาน “เส้นทางวัฒนธรรมกับประวัติศาสตร์การทูตไทยในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์”

25 ก.ย. 2563

นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงผ่านบันทึกวีดิทัศน์ต่อที่ประชุมระดับสูงเพื่อฉลองการครบรอบ ๗๕ ปี สหประชาชาติ

24 ก.ย. 2563

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการประชุมกลุ่มย่อยในหัวข้อ “Financing ASEAN’s Green Recovery and the SDGs” ภายใต้การประชุม Sustainable Development Impact Summit ประจำปี ๒๕๖๓ ของ World Economic Forum (WEF)

23 ก.ย. 2563

การจัดงานฉลองครบรอบ ๑๕๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - สเปน

23 ก.ย. 2563

กระทรวงการต่างประเทศได้รับรางวัลนวัตกรรมการบริการจากสำนักงาน ก.พ.ร.

18 ก.ย. 2563

ไทยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะกรรมาธิการเสริมสร้างสันติภาพ (Peacebuilding Commission) วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕

18 ก.ย. 2563