ข่าวสารนิเทศ

กระทรวงการต่างประเทศมุ่งมั่นช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศและอำนวยความสะดวกคนต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-๑๙

27 พ.ย. 2563

คำชี้แจงของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ต่อกรณีแถลงการณ์ขององค์กรภาคประชาสังคมระหว่างประเทศเกี่ยวกับสถานการณ์การชุมนุมในประเทศไทย

27 พ.ย. 2563

กระทรวงการต่างประเทศเปิดพื้นที่ให้ภาคประชาสังคมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย

27 พ.ย. 2563

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศมุ่งกระชับความร่วมมือกับญี่ปุ่น เพื่อเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-๑๙ ผลักดันข้อตกลงพิเศษอำนวยควมสะดวกในการเดินทาง และขับเคลื่อนกลไกหารือส่งเสริมความสัมพันธ์รอบด้าน ในการหารือกับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

27 พ.ย. 2563

ไทย-สหรัฐฯ ยืนยันพร้อมร่วมมือฟิ้นฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด-๑๙ ในการหารือระหว่างผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศกับคณะสภาธุรกิจสหรัฐฯ-อาเซียน

26 พ.ย. 2563

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-๑๙ ส่งเสริมความเชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว

26 พ.ย. 2563

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศหารือเร่งการฟื้นฟูหลังโควิด-๑๙ ทั้งด้านสาธารณสุข การพัฒนาวัคซีน การค้าการลงทุน ดิจิทัล ความมั่นคง และการติดต่อระหว่างประชาชน กับปลัดกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์

23 พ.ย. 2563

ความคืบหน้าการดำเนินการของกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙

22 พ.ย. 2563

นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๗ หารือการฟื้นตัวจากโควิด-๑๙ เน้นย้ำความสำคัญของการค้าการลงทุน

20 พ.ย. 2563