ข่าวสารนิเทศ

รัฐบาลไทยสนับสนุนหน้ากากอนามัยแก่เมียนมาเพื่อรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)

16 ต.ค. 2563

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 35

16 ต.ค. 2563

ผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของมนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

15 ต.ค. 2563

การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของมนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

12 ต.ค. 2563

กงสุลกิตติมศักดิ์เปรูประจำจังหวัดขอนแก่นมอบหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายให้แก่ชุมชนคนไทยและบุคลากรทางการแพทย์ในเปรู และภูมิภาคลาตินอเมริกา

10 ต.ค. 2563

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชูบทบาทนำและสร้างสรรค์ของไทยด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในการประชุมสหประชาชาติระดับรัฐมนตรี เรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

10 ต.ค. 2563

พิธีลงนามแผนปฏิบัติการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency -TICA) กับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของสาธารณรัฐเกาหลี (Korea International Cooperation Agency - KOICA) ฉบับที่ ๓ ระยะ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (ค.ศ. ๒๐๒๐ – ๒๐๒๒)

9 ต.ค. 2563

กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับ UNOSSC และ UNV จัดงานวันสหประชาชาติเพื่อความร่วมมือใต้-ใต้ (UN Day for South-South Cooperation) สำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และเปิดตัวหนังสือ South-South in Action ในหัวข้อ “South-South Volunteering as a driving force for development: Experience and perspective from Asia and the Pacific”

8 ต.ค. 2563

อธิบดีกรมยุโรปเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เอกอัครราชทูตประเทศในยุโรปประจำประเทศไทย และที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

6 ต.ค. 2563