ข่าวสารนิเทศ

ไทยเข้าร่วมการประชุมว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย (CICA) ระดับรัฐมนตรี สมัยพิเศษ

30 ก.ย. 2563

ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

29 ก.ย. 2563

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ กรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๑๐

29 ก.ย. 2563

นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๕

26 ก.ย. 2563

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๑๐ ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓

25 ก.ย. 2563

กระทรวงการต่างประเทศได้รับโล่เชิดชูเกียรติหน่วยงานที่สนับสนุนการขับเคลื่อนแนวทาง “บวร” ในการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

25 ก.ย. 2563

กระทรวงการต่างประเทศจัดโครงการศึกษาดูงาน “เส้นทางวัฒนธรรมกับประวัติศาสตร์การทูตไทยในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์”

25 ก.ย. 2563

นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงผ่านบันทึกวีดิทัศน์ต่อที่ประชุมระดับสูงเพื่อฉลองการครบรอบ ๗๕ ปี สหประชาชาติ

24 ก.ย. 2563

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการประชุมกลุ่มย่อยในหัวข้อ “Financing ASEAN’s Green Recovery and the SDGs” ภายใต้การประชุม Sustainable Development Impact Summit ประจำปี ๒๕๖๓ ของ World Economic Forum (WEF)

23 ก.ย. 2563