ข่าวสารนิเทศ

นายกรัฐมนตรีประกาศความมุ่งมั่นของไทยในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงภาพภูมิอากาศพร้อมกับประชาคมโลกในการประชุมสุดยอดด้านสภาพภูมิอากาศ

21 ก.ย. 2566

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เรียกร้องให้โลกลงทุนมากขึ้นเพื่อส่งเสริมหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อป้องกัน เตรียมพร้อม และตอบสนองต่อโรคระบาด

21 ก.ย. 2566

การมีผลใช้บังคับของความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราซึ่งกันและกันสำหรับการพำนักระยะสั้นแก่ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการ

20 ก.ย. 2566

ไทยร่วมการประชุมระดับผู้นำของกลุ่ม ๗๗ และจีน ว่าด้วยความท้าทายปัจจุบันต่อการพัฒนา: บทบาทของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่กรุงฮาวานา คิวบา

20 ก.ย. 2566

กระทรวงการต่างประเทศมอบเงินสนับสนุนความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สืบเนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัยในรัฐลิเบีย

20 ก.ย. 2566

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา

20 ก.ย. 2566

กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนที่ส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการขับเคลื่อนกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก

20 ก.ย. 2566

นายกรัฐมนตรีประกาศความมุ่งมั่นของไทยในการเร่งรัดการบรรลุ SDGs ยกระดับชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ระหว่างร่วมการประชุม SDG Summit 

20 ก.ย. 2566

เมืองโบราณศรีเทพได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งที่ ๗ ของประเทศไทย

19 ก.ย. 2566