ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ

 
 
นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี
 

นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ

ประวัติส่วนตัว

วันเดือนปีเกิด :
28 มิถุนายน 2500
การศึกษา :
 • ปริญญาตรี: อักษรศาสตร์บัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท: M.A.L.D. (Master of Arts in Law and Diplomacy), The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University มลรัฐ Massachusetts สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาเอก: Ph.D. (International Relations), The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University มลรัฐ Massachusetts สหรัฐอเมริกา

ประวัติการรับราชการ

2533 :
นายเวร (เจ้าหน้าที่การทูต 3) กองอเมริกา กรมการเมือง
2534 :
เลขานุการตรี (เจ้าหน้าที่การทูต 4) กองอเมริกา กรมการเมือง
2535 :
 • เลขานุการโท (เจ้าหน้าที่การทูต 5) กองเอเชียตะวันออก 3 กรมเอเชียตะวันออก
 • เลขานุการโท (เจ้าหน้าที่การทูต 5) สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี
2536 :
เลขานุการโท (เจ้าหน้าที่การทูต 5) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
2537 :
เลขานุการเอก (เจ้าหน้าที่การทูต 6) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
2541 :
เลขานุการเอก (เจ้าหน้าที่การทูต 6) กองเอเชียตะวันออก 1 กรมเอเชียตะวันออก
2543 :
ที่ปรึกษา (เจ้าหน้าที่การทูต 7) สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี
2544 :
ที่ปรึกษา (เจ้าหน้าที่การทูต 7) (ช่วยปฏิบัติราชการที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
2546 :
อัครราชทูตที่ปรึกษา (เจ้าหน้าที่การทูต 8) (ช่วยปฏิบัติราชการที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
2548 :
อัครราชทูต (เจ้าหน้าที่การทูต 9) (ช่วยปฏิบัติราชการที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
2549 :
อัครราชทูต รองผู้แทนถาวร (เจ้าหน้าที่การทูต 9) ประจำคณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำสำนักงานสหประชาชาติ ณ นครเจนี
2554 :
อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ
2555 :
รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
2556 :
เอกอัครราชทูตประจำประเทศสหรัฐอเมริกา
2558 :
เอกอัครราชทูตประจำประเทศแคนาดา ตรินิแดดและโตเบโก และจาเมกา เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการบินพลเริอนระหว่างประเทศ (ICAO) ณ นครมอนทรีออล
2561 :
ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ
2562 :
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • ประธานคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)
 • กรรมการที่ปรึกษา ศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

ตำแหน่งในอดีต

 • ผู้แทนประเทศไทยในกลุ่มวิสัยทัศน์เอเปค (APEC Vision Group)
 • สมาชิกคณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามการส่งเสริมภาพลักษณ์และการคุ้มครองผลประโยชน์ไทยในต่างประเทศ คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 62
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจกำกับและติดตามการดำเนินงานป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

เมื่อ 5 ธันวาคม 2539 :
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
เมื่อ 5 ธันวาคม 2541 :
ตริตาภรณ์ช้างเผือก
เมื่อ 5 ธันวาคม 2543 :
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
เมื่อ 5 ธันวาคม 2548 :
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
เมื่อ 5 ธันวาคม 2551 :
ประถมาภรณ์มงกุฏไทย
เมื่อ 5 ธันวาคม 2554 :
ประถมาภรณ์ช้างเผือก
เมื่อ 5 ธันวาคม 2558 :
มหาวชิรมงกุฎ
เมื่อ 5 ธันวาคม 2558 :
เหรียญจักรพรรดิมาลา

รางวัล

 • ได้รับทุนฟุลไบรท์ไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อ พ.ศ. 2525
 • ได้รับทุนจาก American Political Science Association และ Asia Foundation ไปปฏิบัติหน้าที่ Congressional Fellow ที่รัฐสภาสหรัฐเมื่อ พ.ศ. 2536
 • ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2543

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 1สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ (2 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2552)
 • โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2วิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 9 – 27 สิงหาคม พ.ศ. 2553
 • หลักสูตรการเจรจาระหว่างประเทศสำหรับผู้บริหาร “On Top of the Game: Global Strategies and Negotiations towards Green Growth” จัดโดย United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) ร่วมกับ Säid Business School, Oxford University รัฐบาลออสเตรีย 21 -29 ธันวาคม พ.ศ. 2554
 • หลักสูตรการเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (Systematic Problem Solving and Decision Making) โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และบริษัทเอซีไอ คอนซัลแท็นซ์ จำกัด (ACI) กรกฎาคม พ.ศ. 2555
 • หลักสูตรความร่วมมือด้านความมั่นคงข้ามชาติสำหรับผู้บริหารระดับสูง(Transnational Security Cooperation Course) จัดโดยศูนย์ Asia-Pacific Center for Security Studies กระทรวงกลาโหมสหรัฐ 2 – 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555

สถานภาพการสมรส

 • สมรสกับนางวรรณิภา อิศรภักดี
 • มีธิดา 1 คน ชื่อนางสาวณัฐชา อิศรภักดี