วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ก.ย. 2566

| 28,715 view

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

S__30916825

นายปานปรีย์ พหิทธานุกร

Parnpree  Bahiddha-Nukara, Ph.D.

ประวัติการศึกษา

  • Ph.D. Government, Public Administration, Claremont Graduate University
  • Master in Public Administration, University of Southern California
  • ปริญญาตรี – นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ. 2556 – 2557

ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2555 – 2557

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

พ.ศ. 2551 - 2553

รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย

พ.ศ. 2551

ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี

พ.ศ. 2548 – 2549

ผู้แทนการค้าไทย (Thailand Trade Representative)

พ.ศ. 2548 - 2549

ประธานกรรมการส่งเสริมการลงทุนและการค้าภายใต้กรอบความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA)

พ.ศ. 2548 - 2549

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

พ.ศ. 2548 - 2549

ประธานกรรมการองค์การคลังสินค้า

พ.ศ. 2548

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม

พ.ศ. 2548

ประธานกรรมการอำนวยการโครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น

พ.ศ. 2548

กรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินการตามผลการเจรจากับต่างประเทศ

พ.ศ. 2547

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการเจรจาจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรี

พ.ศ. 2547

รองประธานคณะทำงานประสานยุทธศาสตร์และนโยบายการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

พ.ศ. 2547 – 2548

หัวหน้าคณะเจรจาจัดทำเขตการค้าเสรีรายประเทศ (ประเทศอินเดีย และกลุ่มประเทศ BIMST-EC)

พ.ศ. 2546 – 2548

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์

พ.ศ. 2546

รองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา

พ.ศ. 2545 - 2546

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ

พ.ศ. 2545 - 2546

คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ

พ.ศ. 2545 – 2546

ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี

พ.ศ. 2545 - 2546

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

พ.ศ. 2545

ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

พ.ศ. 2545

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546

พ.ศ. 2545

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....

พ.ศ. 2544 - 2545

อนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....

พ.ศ. 2544 – 2546

กรรมการบริหารพรรคและรองเลขาธิการพรรคชาติพัฒนา

พ.ศ. 2543

อนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ….

พ.ศ. 2542 – 2544

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

พ.ศ. 2539 - 2540

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและการต่างประเทศ

พ.ศ. 2538 - 2541

กรรมการบริหารพรรคชาติพัฒนา

 

การฝึกอบรม

พ.ศ. 2561

สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.) รุ่น 5

พ.ศ. 2557

Corporate Governance: Effectiveness and Accountability in the Boardroom program, Kellogg School of Management, Northwestern University (May 18-21, 2014)

พ.ศ. 2556

หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 32

พ.ศ. 2556

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 3

พ.ศ. 2553

โครงการหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (วปอ.มส.1)

พ.ศ. 2551

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 6

พ.ศ. 2546 - 2547

ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 7 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม วิทยาลัยการยุติธรรม

พ.ศ. 2543 - 2544

การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.)

พ.ศ. 2542

ผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (L21)

พ.ศ. 2525

Administrative Training at University of Southern California