วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 ก.ย. 2566

| 29,957 view

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

366_20230905204959000000

นายจักรพงษ์ แสงมณี 

วัน เดือน ปีเกิด: 9 กันยายน พ.ศ. 2522

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัย Colorado of Denver
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัย Metropolitan State University of Denver

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ. 2566 เลขาธิการศูนย์การเลือกตั้ง พรรคเพื่อไทย 
พ.ศ. 2565 กรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินจากการกู้เงินตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน นายทะเบียนพรรคเพื่อไทย 
พ.ศ. 2555 – 2557 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
พ.ศ. 2554 - 2557 ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายเศรษฐกิจ) 
พ.ศ. 2554 - 2555 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
พ.ศ. 2553 – 2556 นายทะเบียนพรรคเพื่อไทย 
พ.ศ. 2554 คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 - 2554

กรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย

  อดีตกรรมการด้านเศรษฐกิจ พรรคเพื่อไทย
  อดีตกรรมการด้านนโยบาย พรรคเพื่อไทย