วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ส.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 38,552 view

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

 
 
minister(1) 

 

 

 

 

นายดอน ปรมัตถ์วินัย
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

เกิด :
๒๕ มกราคม ๒๔๙๓ (อายุ ๗๐ ปี / พ.ศ. ๒๕๖๓)
สถานะครอบครัว :
สมรสกับนางนรีรัตน์ ปรมัตถ์วินัย (บุนนาค)
มีบุตร ๑ คน

การศึกษา : 

- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ (เกียรตินิยม)
จาก University of California, Los Angeles สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
จาก University of California, Los Angeles สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
จาก The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University
สหรัฐอเมริกา

การทำงาน

พ.ศ. ๒๕๑๗ :
เข้ารับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศ (กรมการเมือง)
พ.ศ. ๒๕๒๓ :
หัวหน้ากองพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม สำนักงานอาเซียนแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๒๔:
เลขานุการเอก และที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบอนน์ (เยอรมนีตะวันตก)
พ.ศ. ๒๕๒๘:
ผู้อำนวยการ กองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรมการเมือง
พ.ศ. ๒๕๓๑:
อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน
พ.ศ. ๒๕๓๔:
เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๓๕:
อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก
พ.ศ. ๒๕๓๗:
เอกอัครราชทูตประจำสมาพันธรัฐสวิส นครรัฐวาติกัน และราชรัฐลิกเตนสไตน์
พ.ศ. ๒๕๔๒:
อธิบดีกรมสารนิเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๓:
เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี และมองโกเลีย
พ.ศ. ๒๕๔๗:
เอกอัครราชทูตประจำสหภาพยุโรป ราชอาณาจักรเบลเยียม และราชรัฐลักเซมเบิร์ก
พ.ศ. ๒๕๕๐:
เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. ๒๕๕๒:
เอกอัครราชทูตประจำสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. ๒๕๕๗:
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๘:
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
๕ ส.ค. ๒๕๖๓ - ปัจจุบัน:
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

พ.ศ. ๒๕๔๗:
ทุติยจุลจอมเกล้า
พ.ศ. ๒๕๔๖:
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
พ.ศ. ๒๕๔๒:
ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
พ.ศ. ๒๕๔๑ :
มหาวชิรมงกุฎ
พ.ศ. ๒๕๓๘:
ประถมาภรณ์ช้างเผือก
พ.ศ. ๒๕๓๕:
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
พ.ศ. ๒๕๓๒ :
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
พ.ศ. ๒๕๒๗ :
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
พ.ศ. ๒๕๒๕ :
ตริตราภรณ์ช้างเผือก
พ.ศ. ๒๕๒๒:
ตริตราภรณ์มงกุฎไทย
 

การฝึกอบรม

พ.ศ. ๒๕๓๖:
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร