รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ผลงานเด่นของกระทรวงการต่างประเทศ (ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔)
รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔)
ผลงานเด่นของกระทรวงการต่างประเทศ (ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔)
ผลงานเด่นของกระทรวงการต่างประเทศ (ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔)
ผลงานเด่นของกระทรวงการต่างประเทศ (ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (ประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)